Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakları Kanunu, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklar hususunda, özel bir takip yöntemi düzenlenmiştir. Özel düzenlenen bu husus, genel haciz yolu ile takibin özel bir halini teşkil etmektedir. İlgili kanunun ortaya çıkış nedeni ise, icra daireleri üzerinde bulunan iş yükünü hafifletmektir. Çünkü bu kanun öncesinde, icra dairelerinin iş yükünün büyük çoğunluğunu abonelik sözleşmesi oluşturmaktaydı. Sonuç itibari ile bu kanunla birlikte, merkezi bir takip sistemi kurulması ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar için yapılacak takibin bu sistem üzerinden başlatılması uygun bulunmuştur. İhtiyati Tedbir konusu da abonelik sözleşmelerinde karşımıza çıkabilmektedir.

Bu sistemin iyi yanlarından birisi de normal şartlarda borçlu ve alacaklı tarafından ödenmesi zorunlu olan birtakım harçların ödenmesine gerek kalmadan takip işleminin yapılabilmesidir. Bu sayede takip maliyeti de azaltılmış olmaktadır. Kanunun uygulamaya girmesi sonrasında, abonelik sözleşmesinden doğan alacaklar açısından takip usulünde bir değişiklik olmamıştır. Takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış ve paranın ödenmesi şeklinde aynen devam etmektedir. Tek farklılık ise takibin ilk 3 aşamasındadır. Buna göre ilk aşaması, elektronik ortamda ve merkezi takip sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir. Devamındaki aşamalar ise icra dairesi aracılığı ile gerçekleşir. İcra dairesi, abonelik sözleşmesinden doğan alacaklar hakkında maaş haczine dahi hükmedebilecektir

Abonelik Sözleşmeleri Hakkında Kanunun Kapsamı

Abonelik sözleşmesinin düzenleme altına alındığı 7155 sayılı kanun, mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsar. İlgili kanun kapsamında bir takip yapılabilmesi için;

  • Alacağın, genel ilamsız cebri icra takibi yapılabilir bir para alacağı olması gerekmektedir.
  • Türk hukuk sisteminde genel olarak avukatla takip zorunluluğu bulunmamakla birlikte 7155 sayılı kanun kapsamında başlatılacak bir takipte avukatla takip başlatma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • İlgili kanun kapsamında icra takibi başlatılabilmesi için alacağın, abonelik sözleşmesinden kaynaklanması gerekmektedir. Abonelik sözleşmelerinin neler olduğu ise Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m.52 ve Abonelik sözleşmeleri yönetmeliğinde belirtilmektedir. Kabaca tanımlayacak olursak, Belirli mal veya hizmetin sürekli ve belirli bir düzen çerçevesinde edinilmesidir. Bu tanımlanan sözleşme türüne abonelik sözleşmesi denilmektedir. Tanımlanan Abonelik sözleşmesinin her şekli 7155 sayılı Kanun kapsamına dahil olmaktadır. Kanun hükmünden yola çıkacak olursak, abonelik sözleşmelerinde taraflardan birisi mutlaka tüketici olmak zorundadır.
  • Tüketiciye devamlı ve düzenli sunulan mal veya hizmetin faturalandırılmış olması gerekmektedir.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarında İcra

Abonelik sözleşmesi açısından, yukarıda belirtildiği hususlardan farklı birkaç husus bulunmaktadır. Buna göre yapılacak takip; elektronik ortamda, merkezi takip sistemi üzerinden başlatılır. Yapılan bu takip talebinde ise birtakım huşular bulunmalıdır;

  • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisi ile avukatının adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik Numarası, ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; Adresi, telefonu ve elektronik iletişim bilgileri,
  • Alacaklının veya avukatının münhasıran Merkezi Takip Sistemi ile İlişkilendirilmiş hesap numarası,
  • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, Biliniyorsa ticaret sicil numarası ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarası; Adresi, biliniyorsa telefonu ve elektronik iletişim bilgileri,
  • Terekeye karşı yapılan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile adresi, alacağın tutarı ve faizli alacaklarda faizin türü, orani, miktarı ve İşlemeye başladığı gün; alacak yabancı para ise harca esas olmak üzere Takip tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı, alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizli alacaklarda faizin türü, oranı, miktarı ve işlemeye başladığı gün,
  • Takip dayanağı belgelerin tarih ve numarası ile alacağın son ödeme tarihi haciz ve müteakip işlemler için yetkili icra dairesi burada da esas itibariyle takip talebinde alacaklı, borçlu ve alacağa İlişkin bilgilere yer verilmektedir.

Abonelik sözleşmesinde, genel haciz yoluyla düzenlenecek takip talebine göre birtakım farklılıklar bulunmaktadır. İlk olarak, alacaklı ve avukatının MT Sistemi ile bağlantılı bir hesap numarasına sahip olması gerekmektedir. Ancak genel haciz yolu ile takip işleminde herhangi bir hesap numarasının olması yeterlidir. Devamında genel hacizden farklı olarak, yabancı para alacaklarında mevcut alacağın, fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden talep edilmesi durumunda harca esas olarak takip tarihindeki kur üzerinden TL karşılığının yazılması düzenlenmiştir. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlar çalışamamakta, haliyle de abonelik sözleşmelerinden doğan borçlarını ödeyememektedirler. Bu tür ifa imkansızlığı durumlarında ise sözleşmeden doğan borç devam etmektedir.

Bu kanun kapsamında bir takibin ortaya çıkmasının temel koşulu hizmetin tüketiciye karşı verilmesi ve bunun bir belgeye, faturaya dayandırılmasıdır. Bu belgelerin de tarih, numara ve son ödeme tarihine yer vermesi ayrıca sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ancak Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında yönetmelik m.5/4 uyarınca bu belgeler borçluya tebliğ edilmeyecektir.

Son olarak 7155 sayılı kanun uyarınca takip, merkezi takip sistemi üzerinden başlatılmasına rağmen takip için gereken işlemlerin icra dairesi aracılığı ile yapılması ihtiyacının bariz olduğundan bahisle alacaklının, yetkili icra dairesini de belirtmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, ilamlı icra takibine konu olan abonelik sözleşmesinden doğan para alacaklarında, ödeme emrine itiraz mümkün olacaktır. Aynı itiraz yolu, ilamsız icra takibinde de geçerlidir.

Sık Sorulan Sorular

Abonelik sözleşmesi konusunu tam anlamıyla anlamak adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Abonelik Sözleşmesi Nedir?

Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.

Doğalgaz Abonelik İnternetten Yapılır Mı?

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ve e-devlet üzerinden yayınlanan hususlar uyarınca artık, doğalgaz aboneliği için internetten de başvuruluabilecektir.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın