Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası nedir?

Boşanma davası, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda hâkim kararı ile evliliğin sona erdirilmesidir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olabilmektedir. Anlaşmalı boşanmalar genellikle tek celsede karara bağlanmakta iken çekişmeli davalar 5-6 celsede karara bağlanmakta bu süreç de ortalama 1-1,5 yıl sürebilmektedir. Boşanma davası açma ve sebepleri;

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanmada evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Boşanma davası açma Eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi ya da eşlerin birlikte başvurması şeklinde olabilir. Eşler boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır. Eşler aralarında bu hususları düzenleyen bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hâkimin huzurunda sözlü olarak yapacakları açıklamaların tutanağa geçirilip eşler tarafından imzalanması şeklinde de olabilir. Mali sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası, kişisel ilişki ve velayet konularıdır. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile duruşmaya gelmesi gerekir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş diğer bir şarttır.

TMK m. 166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası ancak kanunda öngörülen bir sebebe dayanılarak açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.  Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri” … olarak kategorize edilebilir. Boşanma avukatı

Özel Boşanma Sebepleri

5 tanedir. Bunlar:

  • Zina (TMK m. 161)
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK m. 162)
  • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme (TMK m. 163)
  • Terk (TMK m. 164)
  • Akıl hastalığı (TMK m. 165)

Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Boşanma avukatı

 Genel Boşanma Sebepleri

  • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK m. 166/1, 2)
  • Eşlerin anlaşması (TMK m. 166/3)
  • Ortak hayatın yeniden kurulamaması (TMK m. 162/4)

Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir. Boşanma avukatı

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

 

 

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın