Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

CİNSEL TACİZ SUÇU

Cinsel taciz suçu TCK madde 105’de düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçu, mağdurun cinsel dokunulmazlığına yönelik cinsel saldırı düzeyinde olmayan, ancak onun namusuna yönelik gerçekleştirilen fiil olarak kabul edilmektedir. Cinsel taciz suçunun faili veya mağdurunda cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Mağdur ve fail, kadın veya erkek olabilmektedir. Ayrıca cinsel taciz suçunun karşı cinse yönelik işlenmesi şart değildir. Aynı cinsten olan kişiye karşı da bu suçun işlenebileceği kabul edilmiştir.

Cinsel taciz suçu icrasıyla birlikte tamamlana suçlardan olması sebebiyle, bu suça yönelik teşebbüsün gerçekleşmesi mümkündür. Cinsel taciz suçunun temel şekli şikayete bağlıdır. Nitelikli hal için kovuşturma ve soruşturma için şikayet gerekmemekle birlikte re’sen incelenir.

Cinsel Taciz Suçunun Unsurları:

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için, failin mağduru cinsel amaçlı olarak taciz etmesi gerekmektedir. Cinsel amaçlı tacizin, mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal edecek düzeye varmaması gerekmektedir. Eğer vücut dokunulmazlığının ihlal edildiği kabul edilirse, bu sefer cinsel saldırı suçu gündeme gelebilecektir. Bu sebeple failin gerçekleştirdiği fiillerin cinsel saldırı veya istismar kabul edilmeyecek düzeyde kalması cinsel tacizin kabulü için önemlidir.

Cinsel tacizin kabulü için, failin gerçekleştirdiği davranışın cinsel motifli olması veya cinsel haz ile bunu gerçekleştirmiş olması gerekir. Failin cinsel duygularını tatmin etmek ve neticesinde gösterdiği davranışlarında bunu destekler nitelikte olması gerekmektedir. Ayrıca bu davranışın mağdurda rahatsızlık oluşturması da şarttır.

Hangi hareketlerin cinsel taciz olabileceği konusuna gelecek olursak, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen davranışlar cinsel taciz olarak kabul edilirler. Bunlara örnek olarak, failin cinsel amaçla mağdura yönelik laf atması,  cinsel ilişkide bulunma teklifi sunması veya cinsel organını göstermesi verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, daha önce de söylediğim gibi vücut dokunulmazlığının ihlalidir. Mağdurun cinsel özgürlüğünün ihlal edildiği kabul edilirse, fail cinsel saldırı veya istismar suçlarından yargılanacaktır. Elleme, sıkma, okşama gibi mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden veya kısıtlayan hareketler cinsel taciz suçu olarak değerlendirilmezler. Ancak failin mağdur üzerinde gerçekleştirdiği cinsel dokunulmazlığı kısıtlamayan, makas alma, sürttürme gibi davranışla, mağdurun bedeni üzerinde gerçekleştirilse bile cinsel taciz olarak kabul edilirler. Bu davranışın cinsel taciz olarak kabul edilmesindeki gaye, davranışın kısa ve ağır olmayışıdır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer mesele ise flört veya arkadaşlık teklifidir. Cinsel saik ile gerçekleştirilmeyen ve ısrarcı bir hal aldığı kabul edilse bile, bu tür davranışlar cinsel taciz olarak kabul edilmezler. Israrcı bir şekilde arkadaşlık teklifinde bulunan kişinin, cinsel haz ile bu isteğinin karşı tarafa iletip iletmediğinin tespiti, her somut olaya ve davranışın şekline göre değerlendirilmelidir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

  • Cinsel Taciz Suçunun Çocuğa Karşı İşlenmesi:

TCK madde 105/1’de cinsel amaçla gerçekleştirilen davranışın mağdurunun çocuk olması halinde, failin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

  • Cinsel Taciz Suçunun Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Ya Da Aile İçi İlişkinin Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi:

Cinsel taciz suçunun failinin, sahip olduğu bazı sıfat veya içinde bulunduğu durum gereği sağlamış olduğu kolaylık sayesinde bu suçu işlemesi halinde verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı öngörülmüştür. Failin TCK madde 105/2-a’da sayılan kişilerden olması gerekmektedir. Ayrıca cinsel taciz suçunu, görevinin veya ortamın sağlamış olduğu kolaylık sayesinde işlemiş olması aranmıştır.

  • Cinsel Taciz Suçunun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti Veren Ya Da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi:

TCK madde 105/2-b’de belirtilen hükümle, failin sahip olduğu unvan ve meslek sayesinde mağdurda güven duygusu oluşturmakta ve kendisini savunma ihtiyacı duymamaktadır. Failin sahip olduğu vasi, eğitici, bakıcı, koruyucu aile, sağlık hizmeti gibi sıfatların karşı tarafta yaratmış olduğu güven duygusu sayesinde cinsel taciz suçu rahatça işlenebilmektedir. Kanun koyucu ise bu durumu avantaja çeviren faile yönelik verilecek olan cezanın yarı oranda arttırılacağı öngörmüştür.

  • Cinsel Taciz Suçunun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi:

Diğer fıkra hükümlerinde olduğu gibi TCK madde 105/2-c’de de fail, sahip olduğu ilişki sebebiyle cinsel taciz suçunu kolayca işleyebilmektedir. Aynı işyerinde çalışan bireyler arasında karşılıklı güven ve tanışıklık bulunmaktadır. Bu durumu suiistimal edip avantaja çeviren fail için verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır.

  • Cinsel Taciz Suçunun Posta Veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanılarak İşlenmesi:

Çağımızın iletişim ve teknoloji çağı olması sebebiyle kanun koyucu, bu araçlar vasıtasıyla cinsel taciz suçunun işlenmesi halinde suçun yarı oranında arttırılacağı belirtmiştir (TCK madde 105/2-d). Failin cinsel taciz suçunu posta veya elektronik yolla işlemesi bu nitelikli halin gerçeklemesi için yeterlidir. Elektronik haberleşme yolları ise, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi araçlar olabilmektedir. Bu gibi araçlar sayesinde fail, yüz yüze suç işlemek yerine, erişim kolaylığı ile suçu rahatça işleyebilmektedir. Ayrıca bu cihazlar üzerinden sosyal medyalar aracılığıyla da cinsel taciz suçu işlenebilir. Örneğin failin sosyal medya sitelerinden biri üzerinden mağdura, cinsel arzusunu beyan eden mesaj göndermiş olması halinde cinsel taciz suçunun nitelikli halinin gerçekleştiği kolayca söylenebilir.

  • Cinsel Taciz Suçunun Teşhir Suretiyle İşlenmesi:

TCK madde 105/2-e’de cinsel taciz suçunun teşhir etmek suretiyle işlenmesi nitelikli hal olarak kabul edilmiş, bunun neticesinde ise faile verilecek olan cezanın yarı oranda arttırılacağı belirtilmiştir.

Cinsel Taciz Suçun Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Halinin Gerçekleşmesi

TCK madde 105/2’de mağdurun cinsel taciz suçu neticesinde, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa verilecek olan cezanın bir yıldan az olamayacağı hükmolunmuştur.

YARGITAY KARARI:

YARGITAY 14. Ceza Dairesi

15.03.2012

2011/7453 Esas

2012/3116 Karar

Dava: Cinsel taciz suçundan sanık İ C’ın yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair … Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2008 gün ve 2008/216 Esas, 2008/511 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan B. K. vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: Daha önceden sanığı tanımayan ve sanığa iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurenin aşamalardaki istikrarlı beyanları ve bu beyanları doğrulayan tanık E.’nin anlatımları, sanık tarafından mağdureye verilen telefon numarası yazılı olan kağıt parçası, sanığın tevilli ikrarı ile tüm dosya kapsamından; olay günü saat:13:00 sıralarında evine doğru giden mağdurenin arkasından arkadaşıyla birlikte gelip mağdureyi evine kadar ısrarla takip eden ve yazdığı kağıdı mağdureye verip beni bu numaradan ararsın şeklinde sırnaşıkça hareketlerde bulunan sanığın eylemi cinsel taciz suçunu oluşturduğu halde, olaydan 2 ay sonra kovuşturma aşamasında temin edildikleri anlaşılan tanıkların oluşa ve dosyaya uygun düşmeyen anlatımlarından hareketle sanığın beraatına karar verilmesi

Sonuç: Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK. nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın