Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU

Çocukların cinsel istismarı suçu TCK madde 103’de düzenlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçu 18 yaş altındaki çocuğun vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen suçtur. Cinsel dokunulmazlığın ihlal edilmediği hallerde çocukların cinsel istismarından bahsedilmez, onun yerine Cinsel Taciz Suçu gündeme gelebilir. Cinsel istismar suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Ancak failin mağdurun yaşına yönelik hatası kabul edildiğinde, suçun maddi unsurlarında hata oluşabilecektir. Mahkeme her somut olayda yanılgının kabul edilir olup olmadığını dikkatle ele alacaktır. Çocukların cinsel istismarı suçunda teşebbüs hükümleri uygulama alanı bulabilmektedir. Gönüllü vazgeçme hükümleri için de aynı şeyler geçerli olmakla birlikte, fail suçun nitelikli haline başlamadan gönüllü vazgeçmesi durumunda, failin suçun temel şeklinden cezalandırılacağı kabul edilmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçunda kovuşturma ve soruşturma, suçun çocuklar tarafından sarkıntılık düzeyinde kalarak işlenmesi dışında re’sen gerçekleştirilir. Bu durumunda failin çocuk olması ve işlediği cinsel istismar suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi, mağdurun veli veya vasisinin şikayetine tabi tutulmuştur.

Cinsel İstismar Suçunun Unsurları

Cinsel istismar suçunun işlenebilmesi için, çocuğun cinsel motifli davranışlar ile cinsel özgürlüğüne yönelik fiillerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çocukların rıza gösterip göstermemesinin bir önemi bulunmamakla birlikte mağdur çocuk rızada bulunsa bile suç gerçekleşmiş olacaktır.

Kanun koyucu çocukların cinsel istismarı suçunda yaş ayrımına gitmiştir. Bu ayrım ise, 15 yaşını doldurmamış çocuklar ve 15 yaşını doldurmuş ancak algılama yetisi yeterince gelişmemiş çocuklar şeklindedir. Ayrıca mağdur 15 yaşını tamamlamış ve hukuki iradi yetenekleri gelişmiş olması halinde, cebir, tehdit veya hile kullanılarak çocuğun cinsel dokunulmazlığına yönelik gerçekleştirilen davranışlar çocuğa yönelik cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. 15 yaşını tamamlamış ve algılama yetisine sahip çocuklara yönelik bu suçun işlenebilmesi için, mağdurun iradesini etkileyecek eylemlerin gerçekleştirilmesi şarttır.

Çocukların cinsel istismarı suçu faili 18 yaş üstü erginler olabileceği gibi, 18 yaş altındaki çocuklar da olabilmektedir. Suçun mağduru ise cinsiyet fark etmeksizin 18 yaş altı çocuklar olabilir. Yaş ayrımı ise yukarıda bahsettiğim gibi üç halde gerçekleşebilir. Kanun koyucunun ayrıma gitmesindeki sebep, çocuğun sahip olduğu algılama yetisi neticesiyle failin onu etkileyerek suçu kolayca gerçekleştirmesidir. Bu ayrım neticesinde faile verilecek olan ceza da değişmektedir.

Failin cinsel istismar suçunu işleyebilmesi için, çocuğun vücudu üzerinde kendisinin fiil gerçekleştirmesi zorunlu değildir. Failin çocuğun algılama yetisini etkileyerek veya zorlayarak failin vücudu üzerinde cinsel davranış gerçekleştirebilmesi de mümkündür. Bu gibi halin varlığında da cinsel istismar suçu gerçekleşmiş olacaktır.

Cinsel istismar suçu 18 yaş altındaki mağdurun cinsel dokunulmazlık alanına yönelik cinsel motif içeren davranışlarla gerçekleştirilen bir suç olması sebebiyle, bu suçun sarkıntılık düzeyini geçmesi gerekmektedir. Bu suçun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise, nitelikli hali oluşturmaktadır. Suçun sarkıntılık düzeyinde kaldığının kabulü, cinsel davranışın tipine, kesintili ve kısa sürmesine göre değerlendirilecektir. Suçun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde TCK Madde 103/1 gereğince fail, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

On beş yaşını doldurmuş ve algılama yeteneği tam olan çocuk ile rıza dahilinde cinsel ilişki gerçekleşmesi başka suç oluşmaktadır. Bu halde, reşit olmayanla cinsel ilişki yani TCK Madde 104 gündeme gelmektedir. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki adlı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Cinsel İstismar Suçunun Nitelikli Halleri

  • Cinsel İstismarın Vücuda Organ Veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle Gerçekleştirilmesi:

TCK Madde 103/2’de belirtildiği üzere, cinsel istismar suçunun mağduruna yönelik gerçekleştirilen bu nitelikli hal neticesinde faile en az 16 yıl hapis cezası verilir. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek olan ceza 18 yıldan az olamayacaktır.

Mağdurun 15 yaşının tamamlamış ve algılama yeteneğinin var olduğu durumda suçun nitelikli halinin gerçekleşebilmesi için, failin cinsel taciz suçunu cebir, tehdit gibi algılama yeteneğinin zayıflatılmasına yönelik fiil ile gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Aksi halde TCK Madde 104 gündeme gelebilecektir.

Yukarıda bahsettiğim gibi, cinsel istismar suçu, failin yönlendirmesi neticesinde failin vücuduna yönelik çocuk tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Çocuk cinsel organını veya sair cismi failin vücuduna sokması halinde, cinsel istismar suçunun nitelikli hali gerçekleşmiş sayılmaz. Çünkü TCK Madde 103/2 yalnızca failin nitelikli hali gerçekleştirebileceği kabul edilmiştir. Bu nitelikli halin mağdur çocuk tarafından faile gerçekleştirmesi halinde, fail tarafında basit cinsel istismar suçunun işlendiği kabul edilir.

  • Cinsel İstismarın Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi:

TCK Madde 103/3-a’da belirtilen bu nitelikli halle, çocukların cinsel istismarı suçunun birden fazla fail tarafında birlikte işlenmesi halinde verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı hükmolunmuştur.

Cinsel istismar suçunda müşterek failin kabul edilebilmesi için, suça yardımcı olan failin davranışının, en azından suçun gerçekleşebilmesi için zorunlu davranış kabul edilmesi gerekmektedir. Mağduru tutma, alıkoyma veya gözetleme gibi davranışlar suçun gerçekleşebilmesi için temel kabul edilen davranışlardandır. Bu gibi davranışları gerçekleştiren fail ise, müşterek fail kabul edilmektedir.

  • Cinsel İstismarın İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi:

TCK Madde 103/3-b’deki bu nitelikli hal sayesinde fail, mağdur olan çocuğun yaşadığı alanın ona sağlamış olduğu avantajdan yararlanarak çocukların cinsel istismarı suçunu rahatlıkla işleyebilmektedir. Bu nitelikli hal oluştuğunda faile verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı kabul edilmiştir.

  • Cinsel İstismarın Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi:

Akrabalık ilişkisinin mağdurda yaratmış olduğu güven duygusundan yararlanarak çocukların cinsel istismarı suçunu işleyen fail, TCK Madde 103/3-c’deki nitelikli hali gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu nitelikli hal gerçekleştiği durumda faile verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacaktır.

  • Cinsel İstismarın Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti Veren Ya Da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi:

Kanun tarafında veya sözleşmeden doğan bakım ve gözetim yükümlülüğüne aykırı davranarak cinsel istismar suçunu işleyen faile verilecek olan cezanın yarı oranında arttırılacağı TCK Madde 103/3-d’de belirtilmiştir.

  • Cinsel İstismarın Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi:

Önceki nitelikli hallerde belirtildiği gibi burada da fail, kendisine tanınan nüfuz veya ortamın kolaylığından faydalanarak çocukların cinsel istismarı suçunu işlemektedir. TCK Madde 103/3-e’ye göre faile verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır.

  • Cinsel İstismarda Kullanılan Cebir Veya Tehdidin Silahla İşlenmesi:

TCK Madde 103/4 – “Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Bu kanun hükmüne göre, cinsel istismarın mağduru çocuğa yönelik gerçekleştirilen cebrin veya tehdidin silahla gerçekleştiği durumda nitelikli hal oluşacaktır. Bu halde de verilecek olan cezanın yarı oranda arttırılacağı belirtilmiştir.

Cinsel istismar suçunda cebir veya tehdidin silahla gerçekleştiği durumda, mağdur ağır netice ile yaranırsa, ayrıca failin kasten yaralama hükümlerince cezalandırılacağı TCK Madde 103/5’te belirtilmiştir.

Cinsel İstismar Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hali

Cinsel istismar suçunun işlenmesi neticesinde mağdur çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi halinde, netice sebebiyle ağırlaşmış hal gerçekleşecektir. Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü cinsel istismar sebebiyle gerçekleşmesi şarttır. Bu ağırlaşmış neticenin gerçekleşmesi halinde TCK Madde 103/6 gereğince, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın