İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, çok geniş bir yelpazeye sahip, gerek kuralları gerekse usul işlemleri açısından çok geniş bir yelpazeye sahip bir takip hukuku alt dalıdır. Takip hukukunun bir parçası olması sebebiyle birtakım işlemsel benzerlikler bulunmaktadır. Ancak genel olarak hitap ettikleri hukuki ilişkiler birbirlerinden farklıdır. İcra ve İflas hukukunu, takip hukukundan ayıran en önemli şey ise, Usul hukuku açısından bir çeşit yardımcı kaynak olmasıdır. Takip Hukuku ise tamamlayıcılıktan çok somut olaylara uygulanmaktadır. Örnekle açıklamak gerekirse Takip Hukuku; ihtiyati haciz, tasarrufun iptali davası gibi daha somut nitelikte hukuki kavramları içerisinde barındırır. Ancak İcra ve İflas hukuku; mahkeme kararı ile verilen ilamın, icra dairesince işleme konulup takip başlatılması ve ilamlı icra takibi veya genel haciz yolu ile ilamsız icra takibin başlatılması gibi daha teorik tabanlı hukuki işlemleri barındırmaktadır. Genel olarak borç ilişkilerinden doğan veya çok çeşitli uyuşmazlıklarda ilk bakılacak ise yine İcra ve İflas Hukukudur. Bu uyuşmazlıkların, lehte ve aleyhte çözüm yeri ise başlangıç itibari ile icra daireleridir. İcra dairelerinin nihai amacı ise; kanunca kendisine tanınmış yetki çerçevesinde, uygun  şartlar gerçekleştiği takdirde borca karşılık malların haczedilmesi ve paraya çevrilmesidir. Bu süreç içerisinde ise ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, yine eğer mevcut şartlar karşılanıyorsa, çözüm mercii icra mahkemeleridir. Bazı durumlarda ise özel veya genel mahkemeler de yetkili olabilmektedir. Kısaca icra ve iflas hukuku, bu anlatıların üzerine inşa edilmiş bir binadır. Bu kategoride kaleme alınan yazılar ise bu binayı tanımak adına birer basamaktan başka bir şey değildir.