İlamsız İcrada Görev

İlamsız icrada görev

İlamsız İcrada Görev Nedir?

İlamsız icrada görev, ve göreve ilişkin kuralların belirlenmesi konusunda bir sorunla çok karşılanmaz. Bunun nedeni ise, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsiline İlişkin Kanun kapsamındaki alacaklar hariç olmak üzere ilk derecede, ilamsız icrada görevli merciyi icra daireleri olmasıdır. İkinci derecede ise, ilamsız icrada görevli olarak icra mahkemeleri bulunmaktadır. İcra ve İflas işlerinin görüldüğü asıl kurum icra daireleri olduğundan ikinci derecede bulunan icra mahkemeleri ile aralarında işlevsel sorunların ortaya çıkması pek beklenebilir bir şey değildir. Ancak istisna olarak, uyuşmazlık ile ilgili çözümlenemeyen veya çözümlenmesi için mahkeme kararına gerek olan hallerde, bir takım uyuşmazlıklar yaşanabilir. İlamsız icrada görev genel olarak bu şekildedir.

İlamsız İcrada Görevli ve Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

İlamsız icrada görevli daireye, İİK m.62 uyarınca borca itiraz amacı ile başvurulabilir. Yetkili icra dairesinde borca itiraz etmek mümkündür. Borca yapılacak itirazın, yetkili icra dairesine yapılması kuraldır ancak bunun istisnası bulunmaktadır. Buna göre borçlu isterse yerleşim yeri icra dairesinde, ödeme emrinin tebliğ edildiği icra dairesine gönderilmek üzere borca itiraz talebi oluşturabilecektir. Ancak 7 günlük itiraz süresinin kaçırılmamasına riayet edilmesi önem arz etmektedir. Cebri icra takibinin konusunu, para ve teminat oluşturduğu takdirde, HMK’da düzenlenen genel yetkiye ilişkin kurallar kıyasen uygulanacaktır. İhtiyati tedbir konusu da yine icra mahkemeleri tarafından verilmektedir.

İlamsız icrada görev ve yetki konusunda özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlara değinecek olursak;

  • İİK m.50’de düzenleme altına hüküm uyarınca, takibe esas olan sözleşmenin yapıldığı yer icra dairesi de yetkilidir.
  • Takip başlatılan borcun kaynağı bir alacak sözleşmesine dayanıyorsa, HMK madde 10 uyarınca taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre, ödemenin yapılacağı yer icra dairesi yetkilidir.
  • Alacağın konusunun TBK madde 73 uyarınca belirlenen sözleşmelerde, yetkili icra dairesi alacaklının yerleşim yeri icra dairesidir. Eğer ki sözleşmenin konusu bir mala ilişkin ise sözleşme kurulurken malın bulunduğu yer yetkili icra dairesine de gerekli itirazlar yapılabilecektir.
  • Konusunu gayrimenkul oluşturan her türlü takip, gayrimenkulun bulunduğu yer icra dairesinde görülür.
  • Konusunu sigorta oluşturan takiplere ilişkin uygulanacak hüküm ise HUMK madde 19’dur.
  • Konusunu terekenin oluşturduğu takiplerde, yetkili icra dairesi, ölenin son ikametgahı olan yerdeki icra dairesidir.
  • İcraya konu olan alacağın tarafları, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, icra dairesini belirleyebilirler.

Belirtilen bu özel hükümler haricinde kalan takipler için ilamsız icrada görevli ve yetkili daire, HMUK ilgili hükümleri uyarınca icra takibinin başlatıldığı yer icra dairesidir.

İcra Takibi Yetkisiz İcra Dairesinde Yapılmış İse Ne Olur?

İlamsız icrada görevli ya da yetkili olmayan daireye itirazın yapıldığı durumlarda icra dairesi, itirazı dikkate almayacaktır. İtiraz yapılmamış sayılacaktır ve itiraz için belirlenen süre devam edecektir. Bu süre içerisinde de doğru icra dairesine itirazı gerçekleştirmezse borç kesinleşecektir. Yetki bakımından ise tarafların itiraz hakları bulunmaktadır. Yapılacak itirazları ise icra mahkemeleri inceleyecektir. Ve verecekleri yetki konusundaki kararlar kesinlik arz etmektedir. Ancak mahkeme yetkisizlik yönünde kendisine gelen talebi kabul etmiş ise temyiz yolu açıktır.

İcrada Görevli Genel Mahkemeler

İlamsız icrada görev konusunda tek görevli mahkeme icra mahkemesi değildir. Menfi tespit davası, istirdat davası, tasarrufun iptali davası, itirazın iptali davası gibi davalarda, görevli mahkeme olarak genel veya özel yetkili mahkemeler yer almaktadır. Bu belirtilen davalar, çok çeşitli mahkemelerde açılabilmektedir. Belirleyici husus başta kanun ve davanın niteliksel özellikleridir. Ancak genel ve özel mahkemelerin görevli olduğu bu davalar, icra mahkemesinde açılırsa ne olacaktır? Bu durumda icra mahkemesinin derhal görevsizlik kararı vermesi gerekmektedir.

İlamsız icrada görevin bu kısmında işleyiş, HMK kapsamındaki yetki ile aynı karakteristik özelliktedir. Genel olarak toparlamak gerekirse, icra dairesi ve icra mahkemesi arasında işlevsellik açısından bir uyuşmazlık çıkması olasıdır. İlamsız icrada görev konusunda ortaya çıkan uyuşmazlık daha çok, ikinci derecede görevli icra mahkemesi ile kanunda görevli olarak belirtilmiş genel veya özel mahkemeler arasında çıkmaktadır.

Sık Sorulan Sorular

İlamlı İcrada İcra Dairesinin Yetkisi Nedir?

İlamlı icra takiplerinde yetki sorunu bulunmamaktadır. Alacaklı, kanunda belirtildiği üzere istediği icra dairesinde takip başlatabilecektir.

İlamsız Takipte Yetkili İcra Dairesi Neresidir?

İlamsız icrada görev ve yetki, TMK ve HMUK’da belirtilen hükümler uyarınca icra takibinin başlatıldığı yer icra dairesidir. Ancak istisna hükümlere de dikkat ederek takibin başlatılmasında yarar olacaktır. Aksi halde takip ya da itiraz geçersiz olabilecektir.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın