İş kanunu madde 15

Kanun Maddesiyle ilgili Makaleler:

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanunu Madde 15:

Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

YARGITAY KARARI:

9. Hukuk Dairesi         2013/5510 E.  ,  2014/36391 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : POLATLI İŞ MAHKEMESİ
TARİHİ : 08/02/2012
NUMARASI : 2009/200-2012/25

DAVA :Davacı, ihbar tazminatı, maaş alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A)Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesiyle, davacının davalı şirkete ait işyerinde 02.07.2009-28.07.2009 tarihleri arasında bölge müdürü sıfatıyla aralıksız çalıştığını, davacının belirsiz süreli iş akdinin davalı tarafından haksız şekilde feshedildiğini, davacının davalı işyerinde aylık net 4.000 TL maaşla çalıştığını, davacının bu süre içinde aralıksız çalışması nedeniyle hak ettiği ücreti alamadığını, ayrıca davalının bildirim süresine uymaması nedeniyle ödemesi gerekli tazminat tutarını da ödemediğini, ihbar tazminatı ve ücret alacağını defalarca talep etmesine rağmen bir sonuç elde edemediğini, ücret alacağının kendisine ödenmesi konusunda 03/08/2009 tarihinde ihtarname gönderdiğini, 04/08/2009 tarihinde tebliğ olduğunu beyan ederek 1.250 TL ihbar tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 1.250 TL ödenmeyen maaş alacağının davalı şirketin temerrüde düştüğü 12.08.2009 tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davalı şirketten tahsili ile davacıya verilmesini talep etmiştir
B)Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacının 02.07.2009 tarihinde deneme süreli olarak işe başladığını, 28.07.2009 tarihinde iş akdine son verildiğini, ancak sebepsiz son verilmediğini, haklı sebeple son verildiğini, davacının iş akdine son verildiği gün Hatay iline bayilik anlaşması yapmak üzere gittiğini, burada banka hesabına yol ve diğer harcırahının yatmadığını görünce davalı şirkete haber dahi vermeden geri döndüğünü, davacının bu şekilde davranarak davalı şirketi mağdur ettiğini ve prestij kaybına yol açtığını belirtmiş, davalı şirketin davacıyı deneme süreli iş sözleşmesi doğrultusunda işe aldığını ve bu nedenle bildirim süresine tabi olmadığını, 4587 Sayılı İş Kanununun 15. maddesiyle deneme süresi içinde tarafların iş sözleşmesini bildirim süresine gerek duymaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir şeklinde düzenleme bulunduğunu, ayrıca davacının 4.000 TL ücretle anlaşma yapıldığı iddiasının gerçek dışı olup bordrodan da anlaşılacağı üzere davacının ücretinin 1.495,06 TL olduğunu belirterek davacının davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanılan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2. Davacının 2 haftalık ihbar tazminatının aylık 2.225,40 TL brüt ücret üzerinden “1.038,52 TL” yerine “4,002,32 TL” olarak hesaplanması ve buna bağlı olarak 1250 TL ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.
3. Hükmolunan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açılacağının gözetilmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın