Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

Devlet Memurları Kanunu m.125/1’de Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası düzenlenmiştir. Kanun uyarınca kademe ilerlemesi, memur tarafından işlenilen fiile göre 1-3 yıl arasında vuku bulabilmektedir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası birçok şekilde vuku bulmaktadır. Memurların disiplinsiz hareketleri, ilgili kanunda düzenlenen hususlara aykırılık teşkil edecek fillerde bulunmaları vs. gibi örnekler kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinde rol oynamaktadır. Ancak burada şunu da belirtmek gerekir ki, bazı durumlarda haksız olarak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına hükmedilmektedir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilmesini Gerektiren Fiil ve Haller

kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ilgili kanun uyarınca, ne şekildeki fillere uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu fiillerin işlenmesi halinde mahkeme, fiilin ağırlığı oranında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına hükmedebilecektir. Kanunda belirtilen fiiller şunlardır;

 • Alkol etkisindeyken görevi icra etmek veya görev esnasında alkol kullanmak,
 • Herhangi bir mazereti bulunmadan 3-9 gün arasında görevi başında bulunmamak,
 • Mevcut görevden kişisel çıkar sağlamak,
 • Amirine karşı veya beraber çalıştığı kişilere karşı; küçük düşürücü, aşağılayıcı ithamlarda bulunmak,
 • Görev yaptığı alanda ki herhangi bir bölümü gerekli izinleri almadan, toplantı vb. bir amaç için kullanmak,
 • Gerçekten tamamen uzak belge düzenlemek,
 • Memurlara yasak olan ticari faaliyetlerde bulunmak,
 • Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
 • Zaruri olan mal bildiriminden kasıtlı olarak kaçınmak,
 • Görevi gereği açıklanması açıkça yasaklanan bilgi ve belgeleri ifşa etmek,
 • Beraber çalıştığı personele, amirlerine veya diğer çalışan kimselere; hakaret etmek, tehditte bulunmak, şantaj yapmak,
 • Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
 • Mevcut görevini veya amirinin yapmasını emrettiği bir fiili kasıtlı olarak yapmamak,
 • Siyasi parti faaliyetlerinde fiilen bulunmak.

Mahkeme tarafından, bu sıralanan hususları gerçekleştiren devlet memuru hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına hükmedilecektir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Tekerrürü ve Alt Ceza Uygulanması

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memuru, cezalandırıldığı tarihten itibaren 10 yıl içerisinde yukarıda belirtilen suçlardan birisini tekrar işlemesi halinde, hakkında eski cezaya oranla bir kademe daha ağır ceza uygulanacaktır. Eğer devlet memuru çalışma geçmişi içerisinde; ödül, üstün başarı, yararlı faaliyette bulunmak gibi başarılara sahipse, hakkında daha hafif bir ceza uygulanabilecektir.

Disiplin cezalarında içtima hükümlerine de değinecek olursak memurun, disiplin cezasını gerektirecek fiiller içerisinde suçun ağırlığı ve de niteliği bakımından bezerlik taşıyan suçları işlemesi halinde aynı nevinden cezaya hükmolunacaktır.

Daha fazla yükselme imkanı bulunmayan ve aldıkları eğitim ya da diğer sebepler nedeniyle ulaşabildikleri en yüksek makamda bulunan devlet memurları hakkında hükmolunacak bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, brüt aylıklarında ¼ – ½ arasında kesinti şeklinde tezahür edecektir. Suçun tekerrür etmesi halinde ise görevlerine son verilecektir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Vermeye Yetkili Amirler

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası vermeye yetkili amirler iki farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre,

 • İlgili memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulu kararından sonra, disiplin cezası vermeye yetkili amirler disiplin cezası verebilmektedir.
 • İl disiplin kurulunun dahil olduğu olaylarda ise ceza vermeye yetkili amir, valilerdir.

Ayrı bir ceza verme yetkisi, Disiplin Kurulu ve Y. Disiplin Kuruluna tanınmamıştır. Yetkileri, cezayı kabul etmek ya da reddetmekten ibarettir. Eğer ret yönünde karar açıklarlarsa, 15 gün içerisinde başka bir cezaya hükmedebileceklerdir.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında Karar Süresi ve Zamanaşımı

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ilgili soruşturma dosyası, disiplin kuruluna 15 gün içerisinde iletilir. Bunun amacı ise kurulun bir karara varmasıdır. Kurul dosya ellerine geçtikten itibaren 30 gün içerisinde kararını açıklayacaktır.

Disiplin cezasında zamanaşımı ise şu şekildedir; Memur tarafından gerçekleştirilen ve disiplin cezası gerektiren bir fiil, öğrenilmesi durumunda en geç 1 ay içerisinde, her durumda ise fiilin işlenildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde soruşturma konusu olmalıdır. Aksi halde amirlerin, disiplin cezası verme yetkisi ortadan kalkacaktır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında Memurun Savunma Hakkı

Savunma hakkı, Anayasa ve birçok uluslararası anlaşmalarca hüküm altına alınmıştır. Buna göre kimse savunması alınmadan yargılanamayacak ve bir cezaya çarptırılmayacaktır. Ceza gerektiren bir fiilin beraberinde açılacak soruşturmada amir, savunmasını yapması için memura en az 7 günlük süre tanımak zorundadır. Eğer memur, belirtilen süre içerisinde savunma yapmazsa bu hakkından feragat etmiş sayılır.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının İptal Nedenleri

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının iptal edilmesine neden olan birtakım gerekçeler mevcuttur. Bunlar;

 • İşlenilen fiil ile verilen cezanın örtüşmemesi,
 • Fiilin öğrenilmesinden sonra 1 ay geçmesine rağmen soruşturma açılmaması ve her durumda 2 yıl içerisinde soruşturma açılmamış olması,
 • Cezayı veren merciinin, memur disiplin amiri haricinde olması,
 • Soruşturma yapan amir ile cezayı veren amirin aynı kişiler olması,
 • Memura tanınan savunma hakkının, 7 günlük azami süreden daha az olması veya böyle bir haktan mahrum bırakılması,
 • Usulsüz disiplin soruşturması başlatılması,
 • Memur hakkında inceleme konusu olan fiilin, sübuta ermediğinin anlaşılması.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası İle İlgili Diğer Hususlar

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, disiplin amiri tarafından hükme varıldığı andan başlayarak derhal uygulanmaktadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların 10 yıl boyunca atanamayacakları birtakım kadrolar vardır bunlar;

 • Daire başkanlığına,
 • Daire başkanı kadrosuna eşit ya da daha üstü kadrolara,
 • İl teşkilatları ve Bölge teşkilatlarının üst düzey yöneticiliklerine,
 • Denetleme ve düzenleme kurullarının başkanlık makamına ve üyeliklerine,
 • Valilik kadrolarına,
 • Büyükelçi kadrolarına,

Bu sıralanan kadroların hiçbirisine atanamazlar. Özlük dosyasına işlediği disiplin cezası işlenen memur, 10 yılın sonunda atamaya yetkili amire başvurmak sureti ile bu cezanın özlük dosyasından silinmesini talep edebilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karışılık, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 1 hafta içinde yüksek disiplin kuruluna itiraz yolu açıktır. İtirazın yapılması halinde yüksek disiplin kurulu, 30 ün içerisinde itiraza ilişkin kararını gerekçeli bir biçimde açıklayacaktır. Bu karara karşı 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurulabilir. Bu süre içerisinde itiraz gerçekleşmezse ceza kesinleşir. İtiraz eden memura, ilgili memura

Sık Sorulan Sorular

Konuyu tam anlamıyla anlamak adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ne zaman kalkar?

Kınama ve uyarma cezaları için cezanın sonra ermesinden itibaren 5 yıl,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezalarında ise cezanın sonra ermesinden itibaren 10 yıl içerisinde ceza, özlük dosyasından silinerek kalkar.

Uyarma cezası hangi hallerde verilir?

İlgili kanun uyarınca memurun, görevi konusunda düzensiz ve kayıtsız davranması ve amirinin emir ve talimatlarına uygun davranmaması sonucundan uyarma cezası ile cezalandırılması yoluna gidilir.

Kınama cezasını kim verir?

657 Sayılı Kanun m.126/1 uyarınca, “Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından verilir.”

Disiplin cezası kaç gün içinde verilir?

Disiplin cezası, disiplin amiri tarafından soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından 15günlük süre içerisinde verilmelidir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da bu 15 günlük süreye tabidir.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın