Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunda fail, yapması gereken bir fiili kasıtlı olarak yapmayarak TC’da suç olan bir fiilin gerçekleşmesine neden olmaktadır. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunun taksirli hali mümkün değildir. Yani fail sadece kasıtlı olarak yapması gereken bir fiili yapmamıştır. Bu suç TCK madde 83’te düzenleme altına alınmıştır. Buna göre;

  1. Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.
  2. İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin; Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması, önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir.
  3. Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu, tanımı uyarınca serbest hareketli ve özgü suçlardandır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu suçun kasten veya olası kastla işlenebilen suçlardan olması sebebiyle, taksirle öldürme suçunun işlenebilmesi mümkün değildir.

Kasten Öldürmenin İcrai Davranışla İşlenmesi

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi mümkünken somut olaylarda karşılaştığımız durum tam aksi olan kasten öldürme suçu icrai hareketle işlenmesidir. İcrai hareketle işlenen kasten öldürme suçunda fail, aktif bir hareket göstererek norm tarafından yasaklanan fiili icra eder. Bu suç dolayısı ile yapılan yargılama durumunda, alanında uzman bir ceza avukatından destek almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçun da ise, failin yalnızca hareketsiz kalması yetmez ayrıca hareketsiz kalarak ondan beklenen fiili icra etmemesi neticesinde hukuken yasaklanan bir normun da gerçekleşmesi aranır. Failin suçu işleyebilmesi için, neticesi ölümle gerçekleşmiş olan suçta hukuki sorumluluğu bulunan icrai davranışı yerine getirmemiş olmaması gerekmektedir. Bu hukuki yükümlülük ise failin garantörlüğü olarak adlandırılır. Aile bireylerinin tehlikeli bir fiilin gerçekleşmesinden önce birbirlerine yönelik hukuki koruma ve gözetme yükümlülüğü adı altında garantörlükleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir baba ya da annenin çocuğunun başına gelebilecek veya gelmekte olan tehlikelinin varlığı halinde, onları içerisinde bulundukları durumdan uzaklaştırmak zorundadırlar. Eğer ebeveynler kanun tarafından kendilerine tanınmış garantörlük yükümlülüğünü hareketsiz kalarak icra etmeleri neticesinde çocukları ölürse, ihmali davranışla öldürme suçunu işledikleri kabul edilir.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi hususunda kanun tarafından tanınan garantörlük sadece aile bireylerine özgü değildir. Ayrıca Polis ve Doktor gibi bazı kamu görevlilerinin de garantörlükleri bulunmaktadır. Bunun beraberinde TCK 43 uyarınca da zincirleme suç hükümleri burada uygulama alanı bulabilecektir.

Kişinin hukuken sorumlu olması ayrıca kendisinin önceden gerçekleştirmiş olduğu tehlikeli bir fiil neticesinde de ortaya çıkabilir. Eğer fail önceden gerçekleştirdiği hareket neticesinde suçtan zarar gören kişiyi, içerisinde bulunduğu tehlikeli durumdan çıkarmak için yardım etmeyerek hareketsiz kalırsa ve sonuç olarak mağdur ölürse fail kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan sorumlu tutulacaktır.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumunda suçta cezasızlık hali kanunda düzenleme altına alınmıştır. Buna göre, kastı ortadan kaldıran durumun var olması halinde faile ceza verilmez. Failin garantörlüğünün getirdiği yükümlülüğün varlığında hataya düşebilmesi muhtemeldir. Fail kanun tarafından kendisine verilen koruma ve gözetme sorumluluğu gereğince tehlike altında bulunan kişide hataya düşüp garantörlüğü bulunmadığı kanısına vararak yanılgıya düşebilir. Ya da failin garantörlüğünün olduğunu bilmemesi de ihtimaller dahilindedir. Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunda, failin içinde bulunduğu durumun kaçınılmaz olduğu kabul edilirse kastı ortadan kalkacak ve ona ceza verilmeyecektir.

Sık Sorulan Sorular

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu hakkında sıkça merak edilen sorulara ve tarafımızca verilen cevaplara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İhmali Davranışla Öldürme Nedir?

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi durumunda, kasıtlı bir ihmalin sonucunda meydana gelen icrai bir suç söz konusudur.

İhmal Suretiyle İcra Ne Demek?

Failin, aktif bir hareket neticesinde meydana getirdiği haksız fiilden doğan suçlara icrai hareketle işlenen suçlar denilmektedir. Bunun yanında kişinin, yapması gereken bir fiili kasıtlı olarak yapmadığı durumlarda meydana gelen suçlara ise ihmali suçlar denilmektedir.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın