Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi , ihmali veya icrai hareketlerle gerçekleşebilir.

Madde 83– (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, Gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

İhmali davranış neticesinde işlenen kasten öldürme suçu, serbest hareketli ve özgü suçlardandır. Bu suçun kasten veya olası kastla işlenebilen suçlardan olması sebebiyle, taksirle işlenebilmesi mümkün değildir.

İcrai Hareketle İşlenen Kasten Öldürme Suçu

Kasten öldürme suçu icrai hareketle işlenmesinin yanında ihmali davranışı ile de işlenebilen bir suçtur. İcrai hareketle işlenen kasten öldürme suçunda fail, aktif bir hareket göstererek norm tarafından yasaklanan fiili icra eder. İhmali davranışla işlenen kasten öldürme suçun da ise, failin yalnızca hareketsiz kalması yetmez ayrıca hareketsiz kalarak ondan beklenen fiili icra etmemesi neticesinde hukuken yasaklanan bir normun da gerçekleşmesi aranır. Failin suçu işleyebilmesi için, neticesi ölümle gerçekleşmiş olan suçta hukuki sorumluluğu bulunan icrai davranışı yerine getirmemiş olmaması gerekmektedir. Bu hukuki yükümlülük ise failin garantörlüğü olarak adlandırılır.

Aile bireylerinin tehlikeli bir fiilin gerçekleşmesinden önce birbirlerine yönelik hukuki koruma ve gözetme yükümlülüğü adı altında garantörlükleri bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir baba ya da annenin çocuğunun başına gelebilecek veya gelmekte olan tehlikelinin varlığı halinde, onları içerisinde bulundukları durumdan uzaklaştırmak zorundadırlar. Eğer ebeveynler kanun tarafından kendilerine tanınmış garantörlük yükümlülüğünü hareketsiz kalarak icra etmeleri neticesinde çocukları ölürse, ihmali davranışla öldürme suçunu işledikleri kabul edilir.

Kanun tarafından tanınan garantörlük sadece aile bireylerine özgü değildir. Ayrıca Polis ve Doktor gibi bazı kamu görevlilerinin de garantörlükleri bulunmaktadır.

Kişinin hukuken sorumlu olması ayrıca kendisinin önceden gerçekleştirmiş olduğu tehlikeli bir fiil neticesinde de ortaya çıkabilir. Eğer fail önceden gerçekleştirdiği hareket neticesinde suçtan zarar gören kişiyi, içerisinde bulunduğu tehlikeli durumdan çıkarmak için yardım etmeyerek hareketsiz kalırsa ve sonuç olarak mağdur ölürse fail kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan sorumlu tutulacaktır.

Suçta cezasızlık hali, yani kastı ortadan kaldıran durumun var olması halinde faile ceza verilmez. Failin garantörlüğünün getirdiği yükümlülüğün varlığında hataya düşebilmesi muhtemeldir. Fail kanun tarafından kendisine verilen koruma ve gözetme sorumluluğu gereğince tehlike altında bulunan kişide hataya düşüp garantörlüğü bulunmadığı kanısına vararak yanılgıya düşebilir. Ya da failin garantörlüğünün olduğunu bilmemesi de ihtimaller dahilindedir. Failin içinde bulunduğu durumun kaçınılmaz olduğu kabul edilirse kastı ortadan kalkacak ve ona ceza verilmeyecektir.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Yargıtay Kararı

CGK Esas No:2012/1-1570 Karar No: 2013/339

Özet: Sanığın, evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığı çocuğu doğurduktan hemen sonra, Medeni Kanundan kaynaklanan hayatını korumak ve gözetmek yükümlülüğü ihmal ederek ve onun hayatını korumaya yönelik icrai bir davranışta bulunmadan bir beze sarıp boş bire arsaya bırakarak ölümüne sebep olma şeklindeki eylemi TCK’nun 83. maddesi kapsamında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçunu oluşturur.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın