Genel Yola Bağlantısı Olmayan Mutlak Geçit Hakkı

Genel yola bağlantısı olmayan mutlak geçit hakkı

Mutlak geçit hakkı

Mutlak geçit hakkı sahibi kişi ve yolu olsa da bu yol ile ihtiyacı karşılanamayan nispi geçit ihtiyacı ya da geçit yetersizliğine sahip kişinin geçit hakkıyla genel yola bağlantısı sağlanır. Geçit hakkı tesis edilirken TMK m. 747/2’ye göre, ilk yol durumunun elverişli olması ve mülkiyet durumu dikkate alınır. Fakat bu maddenin uygulanmadığı geçit hakkı tesis edilirken de en az zarar görene yükletilmesi gereklidir. Genel yola bağlantısı olmayan mutlak geçit hakkı ihtiyacı karşılanırken; taşınmazın özelliği, bu ihtiyacın nasıl karşılanacağı hususu ihtiyaç sahibine göre değil de objektif temellere dayandırılarak karşılanması icap eder bunun nedeni ise komşuluk hukukunu temel alan bir haktır.

Mutlak Geçit Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz

Lehine geçit hakkı tesis edilecek taşınmazın tapuda kayıtlı niteliği ve kullanım amacı dikkate alınarak hakkın kurulmasına karar vermek gerekir. Ancak bu nitelikler ve kullanım amacı dikkate alınmadan verilecek bir geçit hakkı için de gerekçeli kararda bunun dayanaklarını mahkemenin belirtmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, genel yola ulaşmayı sağlayacak bir yolun var olduğu ancak fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerden bu yola ulaşmak mümkünken mahkemece bu durum gözetilmeksizin B ve C harfi ile gösterilen yerden de geçit hakkı kurulmuş olsaydı bu durum açıkça  yanlış olacaktı ve ayrıca bu örnekte davacının, paftada yol olarak gösterilen yerin fiili olarak işgal edilmesi durumunda başka bir yerden geçit hakkı talep etmesi dahi mümkün değildir. Davacının, Genel yola bağlantısı olmayan mutlak geçit hakkını ihlali gerçekleştiren kişiye karşı müdahalenin önlenmesi ya da diğer yasal yollara başvurması gerekmektedir.

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın