Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz Nedir?

Ödeme emrine itiraz, ödeme emri tebliğ edildikten itibaren 7 gün içerisinde, icra takibinin başlatıldığı icra dairesine yapılır. Herhangi bir gerekçeye dayandırılma zorunluluğu yoktur. Salt itiraz yeterlidir. Yapılan bu ödeme emrine itirazın en önemli sonucu ise başlatılan takibin derhal durmasıdır.

İcra hukukunda, hakkın elde edilmesini engelleyen her türlü şey hakkında itirazda bulunulabilir. Maddi hukuk kaynaklı itirazları icra müdürü re’sen dikkate almaz. Bu nedenle bunlar şikayet konusu değildir. Fakat takip hukukundan kaynaklanan itirazlarda tam aksi geçerlidir. Bu yapılan ödeme emrine itirazların, bir kısmı da takip şartı olduğu için icra müdürü re’sen dikkate almak zorundadır. Takip hukukundan kaynaklanan bu şartların yerine getirilmemesi dolayısı ile ödeme emrine itiraz değil şikayet yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Ödeme Emrine Kısmi İtiraz

Ödeme emrine itiraz, bazı durumlarda borcun bir kısmına yapılabilmektedir. Buna ise kısmi itiraz denilir. Borçlunun, kısmi itiraz hakkını kullanması ile beraber itiraz edilen kısma ait borç durur ancak kalan kısım için takip hala devam eder. Başlatılan takip ilamlı ya da ilamsız icra takibi olabilir. Burada önemli olan nokta, borçlunun kısmi itirazı açık bir dille belirtmesi gerektiğidir. Borçlunun, düşük profilde cümleler ile borç itirazında bulunması ( Benim borcum o kadar yok. Çok fazla istiyorsun !) dikkate alınmayacaktır.

Kısmi borç itirazını bir örnek ile açıklayacak olursak, 10.000 TL değerinde bir borç takibinde borçlu, borcunun sadece 8.000 TL olduğunu düşünüyorsa yapacağı itirazda “ Sadece 2.000 TL’lik kısma itiraz ettiğini asıl borcunun 8.000 TL olduğunu” açık bir şekilde ifade etmelidir. Borcun taksitle ödenmesi de burada mümkün olabilecektir. Ancak gereken şartların karşılanması önem arz eder.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Ödeme emrine itiraz süresi, borç hakkındaki tebligatın borçluya ulaşmasından itibaren başlar. İtiraz için geçerli süre 7 gündür. Bu 7 günlük süre kesin bir süredir, süre dolduktan sonra borca itiraz mümkün değildir. İtiraz süresi kesin olmakla beraber istisnası da bulunmaktadır. Bu da gecikmiş itirazdır. Eğer ki borçlu, kusursuz olarak ödeme emrine itiraz süresini kaçırdıysa sonradan da itiraz hakkı kanabilir.  İtirazın yanında borçlu, herhangi bir borcunun bulunmadığı kanaatindeyse de borçtan kurtulma davası açabilecektir. Borca itiraz ile cebri icra takibinin durması sonrasında ise alacaklının da birtakım hakları gündeme gelmektedir. Bunlar;

  • Borçlunun yaptığı itiraz hakkında, itirazın iptali davası açmak,
  • Borçlunun yaptığı itirazın hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için icra mahkemesine başvurmak,.

Alacaklı bu şartlar doğrultusunda, itirazın ortadan kaldırılmasını sağlayabilecektir.

Ödeme Emrine İtiraz Sebepleri

  • İmzaya itiraz

Genel haciz yoluyla başlatılan takiplerde, mevcut borç herhangi bir belgeye dayandırılmak zorunda değildir. Sadece borcun varlığının, alacaklı tarafından iddia edilmesi yeterlidir. Ancak borç, herhangi bir belgeye dayanıyorsa borçlu belgede bulunan imzaya itiraz edebilir. Noter tarafından verilen belgede ise imza itirazı söz konusu olamaz. Bu itirazın gündeme gelmesi için borcun dayandırıldığı mevcut senedin bir adi senet olması gerekmektedir.

Borçlu, imzaya itirazı açıkça yapmalıdır ima etmesi veya belirtmemesi kendiliğinden dikkate alınmaz. Eğer borçlu imzanın kendisine ait olmadığına itiraz etmezse imzaya itiraz hakkını kaybeder ve bir daha kullanamaz. İİK m.62/5 uyarınca da imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. İmzaya itirazın yanında başkaca itirazlarda da bulunulabilir.

  • Borca İtiraz

Yukarıda belirtilen imzaya itiraz harici tüm itirazlar borca itiraz niteliğindedir. Borçlu tarafından yapılan itirazın bir gerekçeye dayandırılması gerekmez. Salt borca itiraz etmesi sonucu takip duracaktır. İmzaya itirazda olduğu gibi kısmi borca itirazda da açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda İİK m.62 uyarınca kısmi itiraz yapılmamış sayılacaktır. Yapılan kısmi itiraz geçerli olursa takip, itiraz edilen kısım için duracak kalan kısım için devam edecektir. Ancak itiraz haricinde ihtiyati tedbir kurumunun işletilmesi de söz konusu olabilecektir.

Ödeme Emrine İtirazda Usul

Ödeme emrine itiraz konusunda borçlu, itirazını kural olarak kendisine ödeme emri gönderen icra dairesine yapmalıdır. Ancak bu kuralın da bir istisnası bulunmaktadır. Buna göre, borçlu bulundu yerdeki icra dairesine, kendisine takibi yapan daireye gönderilmek üzere itirazlarını sunabilecektir. Borçlu tarafından yapılan bu itiraz, hem sözlü hem de yazılı olabilmektedir. Ancak her durumda itiraz, tutanağa geçirilmelidir. İtiraz eden borçludan harç ya da diğer ödeme türleri adı altında bir ödeme talep edilmez. Tamamen ücretsizdir. İtiraz eden borçluya, itirazı bildiren bir belge verilir.

Ödeme emrine itiraz eden borçlu, adres olarak Türkiye sınırları içerisinde olan bir yerin adresini bildirmek zorundadır. Eğer kendisine tanınan süreler içerisinde Türkiye sınırları içerisinde bir adres bildiriminde bulunulmazsa, itiraz reddedilir.

Ödeme emrine itiraz 3 gün içerisinde icra dairesince, icra takibi başlatan alacaklıya bildirilir. Yapılan bu bildirim için ortaya çıkan giderler de alacaklının avans olarak yatırdığı paradan karşılanacaktır. Alacaklı, bu bildirimi aldıktan sonra 2 şekilde hareket edebilir. Bunlara yukarıda da değinmiştik. Bunlar, itirazın iptali ya da itirazın kaldırılmasını talep etmek. Son olarak borçlu, yaptığı itirazdan her zaman feragat edebilecektir. Ancak bir koşul öne sürerek vazgeçme geçerli olmaz.

İtirazın İptali Davası

Ödeme emrine itirazın iptali davası genel mahkemelerde ve icra mahkemelerinde açılabilmektedir. Bu dava ile amaçlanan, borçlu tarafından yapılan ve icra takibini durduran itirazın kaldırılması, takibe kaldığı yerden devam edilmesidir. İtirazın iptali davası genel mahkemelerde açılırsa borçlu, ödeme emrine karşı yaptığı itirazlar ile bağlı kalmaz.

Ödeme emrine itiraz anında herhangi bir itirazda bulunmamış ise yeni itirazlar öne sürebilir. Ancak icra mahkemesinde itirazın iptali davası açılırsa, borçlu borca itirazdaki sebepleri ile bağlı kalacak ve savunmanın veya iddianın genişletilmesi söz konusu olmayacaktır. Eğer borçlu borca itiraz ederken salt itiraz etmiş ve herhangi bir gerekçe ileri sürmemiş ise, alacaklının mahkemeye sunduğu belgeler dahilinde itirazlar gerçekleştirebilecektir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Kaç Gündür?

Ödeme emrine itiraz süresi, emrin borçluya tebliğ edildiği tarihten başlayarak 7 gündür. Bu 7 günlük süre, iş günü değil toplam gün sayısıdır. Örnek verecek olursak, ödeme emrinin cuma günü tebliğ edildiği kişi, en geç bir sonraki hafta cuma günü ödeme emrine itirazda bulunabilecektir.

Ödeme Emrine İtiraz İcrayı Durdurur Mu?

Ödeme emrine itiraz edilmesi halinde takip hemen duracaktır. Ancak ödeme emri ile talep edilen borç hala durmaktadır. Bunun için ise borçtan kurtulma davasının açılması gerekmektedir.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın