Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile korunan hukuki değerin çocuğun cinsel dokunulmazlığı olması sebebiyle, kanunda belirtilen yaş aralığındaki çocuk ile rızası dahilinde gerçekleştirilen cinsel ilişki suç olarak kabul edilmiştir. TCK Madde 104’te reşit olmayanla cinsel ilişki suçu  gerçekleştiren failin, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmedilmiştir. Reşit olmayan mağdurun cinsel ilişkiye yönelik beyanı, idrak etme yetisinin gelişmiş olmakla birlikte üzerinde tam hakimiyet alanı sağlayamadığı için kabul edilmemektedir. Toplumsal ve ailevi değerler de dikkate alındığında korunan hukuki değerin, çocukları erken cinsel ilişkiden uzak tutmak olduğu aşikardır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu hakkında yapılacak soruşturma ve kovuşturma, şikayete tabii tutulmuştur. Ancak TCK Madde 104’ün 2. Ve 3. Fırkalarındaki nitelikli hallerinin gerçekleşmesi halinde, şikayet aranmaksızın işlemlere başlanılacağı belirtilmiştir. Şikayet hakkını kimin kullanacağına gelecek olursak, bu hak mağdura aittir. Çocuğun anne veya babasının şikayeti kimi durumlarda kabul edilse bile, esas kabul edilecek olan mağdur çocuğun şikayet beyanıdır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kasten işlenebilen suçlardan olmakla birlikte teşebbüs hükümleri de uygulanabilmektedir. Ayrıca bu suçta gönüllü vazgeçmenin gerçekleştiği durumlarda cezalandırmaya gidilmeyecektir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

Suçun Unsurları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun gerçekleşebilmesi için, mağdurun 15 yaşını tamamlamış ve 18 yaşını da doldurmamış olması gerekmektedir. Mağdurun 15 yaşını doldurmamış olması halinde TCK Madde 103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu gündeme gelecektir. Çocukların cinsel dokunulmazlıklarına yönelik işlenen suçların türünü belirleyebilmek için yaş aralığı önem taşımaktadır.

Cinsel özgürlüğe yönelik suçlarda failin cinsiyet veya yaşında bir ayrıma gidilmemesine rağmen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda failin 18 yaşını tamamlamış olması aranmıştır. Bunun sebebi ise, failin ile mağdurun 15-18 yaş aralığında oldukları durumda ikisinin rızaları ile gerçekleştirdikleri cinsel ilişkide fail ve mağdurun kim olduğu tespit edilmeyecektir. Çünkü taraflar cebir veya tehdit olmadan, kendi rızaları ile cinsel ilişkiye girmişlerdir. Kişinin suçta, hem mağdur hem de fail olmayacağı ilkesi gereğince, 15-18 yaş arasındaki iki çocuğun rızaları ile girdikleri cinsel ilişkide suçun tespiti yapılamayacaktır. Bu durumda fail veya mağdurun tespiti yapılamayacağı için, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan cezalandırmaya da gidilemeyecektir.

15-18 Yaş aralığındaki çocukla cinsel ilişkiye giren failin mağdurun rızası dahilinde cinsel davranışta bulunması gerekmektedir. Failin tehdit, cebir veya hile kullanılmak suretiyle 15-18 yaş aralığındaki çocukla cinsel ilişkisinde, mağdurun algılama ve irade yeteneklerinin sakatlanmış olduğu kabul edilecektir. Mağdurun tehdit, cebir veya hile kullanılarak cinsel dokunulmazlığın ihlali halinde Çocukların Cinsel İstismarı Suçu gerçekleşecektir. Yapılan açıklamalar ışığında reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun gerçekleşebilmesi için, çocuğun rızasının şart olduğu açıktır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu adlı yazımıza ulaşmak için tıklayınız.

Suçun Nitelikli Halleri

  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Mağdur İle Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi:

TCK Madde 104/2’de belirtilen nitelikli halin gerçekleşebilmesi için, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda failin evlenme yasağı bulunan kişilerden biri olması gerekmektedir. Evlenme yasağı bulunan kişilerin kimler olduğu TMK Madde 129’da belirtilmiştir. Failin Kanun maddesinde belirtilen hısımlardan biri olması nitelikli halin gerçekleşmesi için yeterli görülmemiştir. Ayrıca failin reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlerken tehdit, hile veya cebir gibi mağdurun iradesi ve algılama yeteneklerini zedeleyen fiillerde bulunmamış olması gerekmektedir. Açıkçası reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun bu nitelikli halinde mağdurun rıza da aranmaktadır. Bu nitelikli halin gerçekleşmesi halinde verilecek olan cezanın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası olacağı hükmedilmiştir.

TMK Madde 129 – “1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

  1. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
  2. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.”
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi:

TCK Madde 104/3’te belirtildiği üzere bu nitelikli halin içerisinde bulunan fail, kendisin sahip olduğu ve durumun sağladığı kolaylığı kendisi için fırsata çevirerek bu durumdan yararlanmıştır. Kanunun koyucu ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde verilecek olan hapis cezasının on yıldan on beş yıla kadar olacağını belirtmiştir.

Yargıtay Kararı

  1. Ceza Dairesi         2014/504 E.  ,  2015/11856 K.
    “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

İlk derece mahkemesince bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilip dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dosya kapsamına göre, mağdure ile sanığın beyanlarında 2011 yılı Temmuz ayından sonra olay intikaline kadar karı koca hayatı yaşayarak bu süre içerisinde birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini belirtmeleri nedeniyle reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan zamanaşımı süresi içerisinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen beraat hükmünün incelenmesinde;
Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, katılan mağdure vekili ile sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan kurulan mahkûmiyet hükmünün temyiz incelemesine gelince;
İddianamede, 2011 yılı Mart ayı içerisinde sanığın, mağdureyi bir araçla… ilinde gezdirdikten sonra Eskişehir bağlarında dağlık bir yere götürerek rızası dışında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediğinin iddia edildiği, sanık ve mağdurenin, aşamalardaki beyanlarında 2011 yılı Temmuz ayından itibaren karı koca hayatı yaşadıklarını ve birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etmelerine rağmen 2011 yılı Temmuz ayında ve sonrasında gerçekleştiği belirtilen cinsel ilişkilerle ilgili açılmış bir kamu davasının bulunmadığı açıktır.

Oluş ve kabule göre 2011 yılı Mart ayı içindeki cinsel ilişkinin mağdurenin rızası dışında gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, bu itibarla eylemin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup 5237 sayılı TCK’nın 104. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, şikayetin ise altı aylık kanuni süresinden sonra 08.04.2012 tarihinde yapılması nedeniyle sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan açılan kamu davasında eylem reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturmakla birlikte süresinde şikayette bulunulmadığı nazara alınarak kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekirken dava konusu yapılmayan eylemleri de kapsayacak şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, katılan mağdure vekili ile sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden,

Hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın