Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Sağ kalan eşin miras payı ne kadardır?  Sağ kalan eş zümre mirasçısı her durumda, zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olur. Zümre mirasçısı değildir. Özetle sağ kalan eşin miras payı her durumda mevcudiyetini korumaktadır. Zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması ise 2. Zümreye kadardır. Eğer ilk iki zümrede herhangi bir mirasçı bulunmaz ve üçüncü zümrede de, zümre başları ile onların çocukları miras bırakandan önce ölmüşlerse, eş tek başına mirasçı olur.

Sağ kalan eşin miras payı, bu sayılan hallerde mirasın tümü kadardır. Bunu yasal olarak kazanmıştır. Eğer miras bırakan, ölmeden önce ölüme bağlı tasarruflar ile mirasın bir kısmı için mirasçı atamışsa, sağ kalan eşin miras payı, diğer atanan mirasçılarla paylaşılacaktır. Ancak muris eş, ölmeden vasiyetnamenin geri alınması işlemini gerçekleştirecek olsaydı, sağ kalan eş yine bütün mirası tek başına alabilecekti.

Sağ Kalan Eşin Farklı Zümreler İle Birlikte Mirasçılığı

Sağ kalan eşin miras payı bu husus açısından TMK m.499’da düzenleme altına alınmıştır. Buna göre:

  • Eş, birinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, miras payı ¼ üdür.
  • Eş, ikinci zümre ile birlikte mirasçı olursa, miras payı ½ dir.

TMK m.497/5’e göre, “Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin miras bırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna, çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve babaya; iki taraftaki büyük Ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer.” MK m499/3 uyarınca Sağ kalan eşin miras payı, “Miras bırakanın büyük ana ve babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamını alır.” Düzenlenmiştir. Madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere sağ kalan eşin miras payı hesaplanırken üçüncü zümrede, sadece zümre başları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olmaktadır.

Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Sağ kalan eşin miras payı, boşanma davasında da aynı oranda devam etmektedir. Ancak MK m.181/1’e göre “Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, artık eşler birbirlerine yasal mirasçı olamazlar aynı şekilde, eşlerin birbirleri lehine yapmış oldukları ölüme bağlı tasarruflar da kanun gereği (kendiliğinden) ortadan kalkar.” Kanun metninden anlaşılacağı üzere boşanan eşler, birbirlerine karşı ölüme bağlı tasarruf talebinde bulunamazlar. Ancak aksini kendi aralarında kararlaştırmalarında bir sakınca bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen madde uyarınca boşanma kesinleştiği andan itibaren eşler birbirlerine yasal mirasçı olamazlar. Ancak boşandıktan sonra taraflardan birisi diğerini mirasçı olarak atayabilir. Bunun aksine bir düzenleme bulunmamaktadır. Belirtmek gerekir ki miras paylaşımı yaparken, işinde iyi bir miras avukatından yardım almanız sizin hayrınıza olacaktır.

Sağ kalan eşin miras payı, boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda ne olur? Bu sorunun cevabını da MK m.181/2 hükmünden almaktayız. Buna göre: “ Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun saptanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” İlgili madde uyarınca, boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda evlilik birliği, boşanma ile değil ölümle sonuçlanmış gibi netice doğurmaktadır. Devamında ise sağ kalan eşin miras payı gündeme gelmektedir.

Ölen eş, davacı eş ise madde metninde bir istisna bulunmaktadır. Buna göre, davacı, boşanma davası devam ederken ölür ve mirasçılarından birinin, davaya devam ederek, davalı eşin kusurunu ispat etmesi durumunda, sağ kalan eş, artık ölen eşe ne mirasçı olabilir ne de onun tarafından lehine yapılmış olan ölüme bağlı tasarruftan bir hak talep edebilir.

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı ile İlgili Yargıtay Kararı

Sağ kalan eşin miras payı hakkında örnek bir yargıtay kararı da anlatılanlara ışık tutacaktır. Buna göre; Ancak, davacı sağ kalan eş olduğundan sağ eşin mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı, terekeye ait borç olup, davacının 1/4 oranında miras payı bulunmaktadır. Bu durumda, davalı, belirlenen katılma alacağının tamamından sorumlu tutulamaz.

Yeniden yapılacak keşif sonucunda taşınmazın karar tarihine en yakın tarihteki sürüm değeri tespit edilerek bu değerden taşınmaz için ödenen kredi borcunun düşülmesi suretiyle artık değer bulunmalı, artık değerin tespitinden sonra katılma alacağına karar verilirken, sağ kalan eş davacının 1/4 oranında mirasçı olduğu dikkate alınarak terekeden davacıya düşen pay mahsup edilmeli ve bu şekilde elde edilecek miktara katılma alacağı olarak karar verilmesi gerekir…” (KBİBB.).

Aynı yönde karşı oy görüşü için bkz. 8. HD. T. 18.4.2013, E. 2013/1927 K. 2013/5882 “…5-Katılma alacağı, miras bırakanın borcudur, 6-Miras bırakanın ölümü ile borçlu olma sıfatı mirasçılarına geçer ve mirasçılar TMK’nun 641. maddesine göre borçlardan müteselsilen sorumludurlar, 7-Davacı sağ eş, hem katılma alacağı nedeniyle tereke alacaklısı ve hem de tereke borcundan dolayı mirasçı sıfatıyla tereke borçlusudur. Bu nedenle alacaklı ve borçlu sıfatı davacı sağ eşte birleşmiş durumdadır, 8-Katılma alacağı alacaklısı miras payı oranında tereke borçlarından sorumludur…”

Sık Sorulan Sorular

Sağ kalan eşin miras payı konusunu tam anlamıyla anlamak adına aşağıda ziyaretçilerimizden gelen soruları derledik ve cevaplandırdık.

Sağ kalan eşin miras payı nasıl hesaplanır?

Sağ kalan eş eğer alt soydan herhangi birsi ile birlikte mirasçı olacaksa mirasın 1/4’üne hak kazanacaktır. Kalan kısım ise murisin, alt soyuna paylaştırılacaktır. Eğer ki miras, üst soya ile sağ kalan eşe kalmışsa, sağ kalan eşin miras payı terekenin yarısını oluşturmaktadır.

Mirasta eş yüzde kaç alır?

Murisin üst soyu ile eşin aynı anda miras olması durumundan %50sini, murisin alt soyu ile eşi aynı anda mirasçı olursa sağ kalan eşin miras payı %25 olacaktır. 

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

1 Yorum

  • Badem 2 yıl ago Cevapla

    Merhaba
    Benim dedem vefat etti ve üzerine olan 2 ayrı mülk vardı ama tapular kayıp sağ olan anneannem hakkını nasıl arayabilir ve mülkler sadece anneanneme mi aittir

Yorum Yazın