Sözleşmeden Doğan Borcun İfasında İmkansızlık

Sözleşmeden Doğan Bir Borcun İfasında İmkansızlık

Sözleşmeden Doğan Bir Borcun İfasında İmkansızlık

Sözleşmeden doğan bir borcun ifasında imkansızlık , sözleşme kurulduktan sonra gelişen bir hukuki engel neticesinde borcun imkansız hale gelmesi durumunda borç ifası, hukuki bir imkansızlığa dayanır. İmkansızlık durumu ifa engellerindendir ve TBK’nın farklı kısımlarında durum ve şartlara göre düzenlenmiştir. Yine bu farklı şartlar sonucunda ortaya çıkan imkansızlık durumlarında da sonuçlar birbirinden farkı olabilmektedir. Farklı bölüm ve kısımlarda düzenlenen imkânsızlık türlerine bağlanan sonuçlar da farklılık göstermektedir. Borçlar kanununun ilgili imkansızlık durumuna değinen maddesi gereğince iş akdinin konusunun sözleşmenin yapıldığı sırada imkânsız bulunması sözleşmeyi geçersiz kılar. İş sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. İş hukukunda imkansızlık ise bu karşılıklı borçların objektif nedenler sonucu ifasının gerçekleşememesidir.

İş sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup, gerek işçi gerek işveren açısından çeşitli borçlar doğmaktadır. İş hukukunda Sözleşmeden doğan bir borcun ifasında imkansızlık bu borçların objektif sebeplerle ifasının mümkün olmamasıdır.

Sözleşmeden Doğan Bir Borçta Geçici İmkansızlık Durumu

TBK m.409 Uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için işgörme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür. Madde metninden de anlaşılacağı üzere geçici imkansızlık durumu sözleşmenin feshini meşru kılmaz ve işverenin işçisine ücret ödeme borcu devam eder. İş kanunu bakımından işçinin geçici ifa imkânsızlığı TBK’dan farklı olarak zorlayıcı nedenlerden kaynaklanmalıdır ve sonuç ifa imkansızlığını sonuç bakımından da farklı değerlendirmiştir şöyle ki; geçici imkansızlık halimde İK m.25/1 gereğince ücret talep edilemeyeceği ve işverenin sözleşmeyi haklı sebeple derhal feshedebileceği aynı zamanda Sözleşmeden doğan bir borcun ifasında imkansızlık düzenlenmiştir.

İşletme Riski Durumunda Geçici İmkansızlık

İK m.24/3 İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi haklı sebeple fesih hakkını kullanabilir. İşletme riski durumunda söz konusu geçici ifa imkansızlığından bahsedemeyiz. Geçici ifa imkansızlığı olan süreç içerisinde işçilerin herhangi bir ücret talep etme durumları söz konusu olamaz ve işverenin de böyle bir ücreti ödeme borcu olamaz. İK m.40 uyarınca ise iş görme borcunda ve ifayı kabulde geçici imkansızlık durumu ortaya çıkarsa, işverenin işçiye bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödeme borcu vardır.

 

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın