Tahliye Taahhütnamesi

tahliye taahhütnamesi örneği 2022

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşme imzalandıktan ve kiraya konu kiralananın kendisine teslim edildikten sonra, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği sözleşmeye verilen isimdir. Tahliye taahhütnamesine rağmen kiracı, kiraya verileni boşaltmazsa; kiraya veren, tahliyenin taahhüt edildiği tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle kiralananın tahliyesini (boşaltılmasını) sağlayabilir. Bu sebeple taahhütname, gayrimenkul sahiplerinin önemle bilmesi ve uygulaması gereken bir husustur.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir

Tahliye taahhütnamesi TBK’nun 352. maddesinin 1. fıkrasında “boşaltmayı yazılı olarak üstlenme ” olarak nitelendirilmiş olup işbu kanun maddesinde “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde ilamsız icra takibi başlatmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tahliye taahhütnamesiyle tahliye, kiracıdan kaynaklanan sebeple sona erme hali olmakla birlikte yalnızca Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde uygulama alanı bulacaktır. Zira kiralanın konut ya da işyeri olmaması durumunda hali taraflarca akdedilen hali hazırda tahliye taahhüdü mevcutsa; TBK madde 352’de öngörülen dava yolunun uygulanması mümkün olmayacaktır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Kiracı ve kiralayan arasında imzalanan tahliye taahhütnamesinin bir takım unsurlara haiz olması gerekmekte olup tahliye taahhüdünün şartları şu şekildedir;

  • Tahliye taahhütnamesinin, kiralananın kiracıya teslimi sonrası verilmiş olması,
  • Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmış olması,
  • Tahliye taahhütnamesinin boşaltma tarihini içermesi gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesinin, Kiralananın Kiracıya Teslimi Sonrası Verilmiş Olması

Bilindiği üzere kira sözleşmelerinde sözleşmenin zayıf tarafının kiracı olduğu kabul edilmektedir. Nitekim tahliye taahhüdünde bulunan kiracının mağduriyetinin önlenmesi için tahliye taahhütnamesinin, kiralanın kiracıya teslim edilmesinden sonra imzalanmış olması gerekmektedir. Başka bir deyişle tahliye taahhütnamesinin imzalandığı tarih itibariyle kiralananın kiracıya teslim edilmiş olması gerekir. Zira kira sözleşmesi imzalanmadan önce veya kira sözleşmesi ile birlikte düzenlenen tahliye taahhütnamesinin, kiracının serbest iradesine dayanmayacağı varsayılarak geçersiz olacağı kabul edilmektedir.

Bununla birlikte taraflar, kira sözleşmesi içerisinde tahliye taahhüdünde bulunurlarsa, işbu taahhüt de geçersiz kabul edilmektedir. Yukarıda da açıklandığı üzere, kiracının mağduriyetine mahal vermemek adına tahliye taahhüdünün kiralananın tesliminden sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca taraflar, taahhütnameyi şarta bağlı olarak akdedebilirler. Bu durumda şartın gerçekleşmesinden itibaren bir ay içerisinde TBK madde 352’de öngörülen dava açma veya icraya başvurma yöntemlerinden birisini izlenmesi gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesinin Yazılı Olarak Kiracı Veya Yetkili Temsilcisi Tarafından Yapılmış Olması

Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak düzenlenmesi geçerlilik şartı olup taahhütnamenin noter huzurunda düzenlenmesi de mümkündür. Sözlü taahhüt hiçbir şekilde geçerli olmayıp esas olan yazılı taahhüttür. Taahhüdün kira sözleşmesinin tarafı olan kiracı tarafından yapılmış olması gerekmekte olup kiracı ile birlikte oturanlarında tahliye taahhütnamesine taraf olmalarına gerek bulunmamaktadır.

Ancak kira sözleşmesinde Birden Fazla Kiracının bulunması halinde diğer kiracıların da kiralananı boşaltacaklarına dair taahhütte (üstlenme) bulunmaları gerekir. Bununla birlikte kira sözleşmesine konu kiralananın niteliğinin Aile Konutu olması durumunda, eşlerin birlikte taahhütnameyi imzalamaları gerekmektedir.

Tahliye taahhütnamesinin yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür. Kiracının Özel Hukuk veya Kamu Hukuku tüzelkişisi olması halinde taahhütnamenin yetkili tarafından imzalanması gerekir. Eğer üçüncü bir kişi kiracı adına işlem gerçekleştirmeye haiz değilse (yetkisiz temsil) ve onun adına tahliye taahhüdünde bulunursa; yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu işlem kiracıyı bağlamaz, yetkisiz temsilcinin yapmış olduğu işlem neticesinde kiracı aleyhine de borç doğmaz.

Yine taahhütnamenin vekil tarafından yapılması mümkün olup vekaletnamede kiracı adına kira sözleşmesi yapma yetkisi verilmiş olan vekilin, tahliye taahhüdünü imzalamaya haiz olduğu kabul edilir ve vekil tarafından verilen tahliye taahhüdü geçerlidir.

Tahliye Taahhütnamesinin Boşaltma Tarihini İçeriyor Olması

Tahliye taahhütnamesinin kiralananın tesliminden sonra gerçekleştirilmiş olmasının geçerlilik şartı olduğuna dair açıklamalara her ne kadar yukarıda yer verilmişse de yinelemekte fayda var diyerek; kiralananın teslimi öncesinde imzalanan taahhütnamenin, kiracının baskı altında kalarak imzalandığı kabul edilerek geçersiz kabul edilmektedir.

Tahliye taahhüdünün geçerliliği için kiralananın teslimi sonrası kiraya verene verilmiş olması yeterli olup taahhütnamenin düzenleme tarihi bulunmamasına rağmen kiralananın tesliminden sonrası taahhüt edildiği anlaşılıyorsa geçerlidir. Taahhütnamede kiralananın ne zaman boşaltılacağının belirtilmiş olması gerekmekte olup tarihe yer verilmeyen tahliye taahhüdü geçersizdir.

Ayrıca taahhütnamede kiralananın hangi tarihte boşaltılacağı sadece ay olarak belirtilmiş olup gün gösterilmemişse, bu durumda tahliye (boşaltma) işlemenin o ayın sonunda gerçekleştirileceği anlaşılmaldır.

Kira Sözleşmesi Yapılırken Kiracıdan Tahliye Taahhütnamesinde Belge ve Tahliye Tarihlerinin Sonradan Tamamlanması Durumu

Uygulamada sıklıkla tahliye taahhütnamesindeki tahliye ve düzenlenme tarihlerinin boş bırakıldığı görülmektedir. Hal böyle iken taahhütnamede boş bırakılan tarihlerin sonradan doldurulması için kiracının kiraya verene yetki verdiğinin kabulü gerekmektedir. Nitekim beyaza imza atanın imza inkarında bulunmadığı hallerde taahhüt ve boşaltma tarihlerinin, kiraya veren tarafından imzalanmasına ve nihayetinde beyaza imza atan kişi, beyaza attığı imzanın sonuçlarına katlanmak zorundadır. İmza inkarında bulunmayan ve taahhütnameyi boş olarak kiraya veren tarafa veren kiracının, yazılı taahhüdün istenildiği gibi doldurulabileceğini peşinen kabul ettiği görüşü de Yargıtay içtihatlarında yer edinmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 30.11.2006 tarih ve 2006/10484 E. 2006/12191 K. Sayılı kararında “Davalı kiracı yasal süresindeki itirazında özetle “takibe dayanak taahhüdü kabul etmediğini, kira sözleşmesi düzenlenirken farkına varmadan imzasının alınmış olabileceğini, şayet alınmış ise tarihlerin doğru olamayacağını” beyan etmiştir. Davali kiracı itirazında açıkca imza inkarında bulunmamış ve tanzim tarihine karşı çıkmamıştır. Az önce açıklanan itirazı imza inkarı ve tanzim tarihine karşı koyma olarak nitelendirilemez. Bu nedenle davalının itirazına değer verilemez..” denilmiştir.

Yine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2012 tarih ve 2012/5147 E. 2012/8537 K. Sayılı kararında aynen; “Hükme esas alınan ve davaya dayanak yapılan 01.06.2009 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli lin sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi daval kiralananın önceki maliki Mustafa Ceylan arasında imzalanmıştır. Taşınmazı 30.06.2010 tarih iktisap eden davacı 15.06.2010 tanzim ve 25.01.2011 tahliye tarihli olduğu bildirilen tahliye taahhütnamesine dayalı olarak süresinde icra dairesine başvurmuş, itiraz üzerine işbu davayı açmiş Davalı tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile birlikte düzenlenip verildiğini, taahhütnamedeki ya ve rakamlarda tahrifat yapıldığını savunmuştur.

Davaya konu tahliye taahhütnamesi matbu olup metin üzerindeki boşlukların elle doldurulması suretiyle tanzim edilmiştir. Matbu metnin tanzim ve tahliye tarihlerine ilişkin bölümlerinde “…/…/200…” ibarelerinin yer almakta olup bu kısımlar 15.06.2010 tanzim ve 15.01.2011 tahliye tarihleri olarak elle tamamlanmıştır. Taahhütnamedeki bu kısımların elle tamamlanmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taahhüdün tanzim ve tahliye tarihleri kısmının boş olarak düzenlenip davacıya verilmiş olduğu kabul edilse bile, kiracı davalı bu şekildeki boşa imza atmakla davacıya istediği tarihi doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonucuna katlanmak zorundadır.

Öte yandan B.K.’nun 31 maddesi uyarınca yasal süresi içinde taahhüdnamenin iptali de istenmiş değildir. Tarih kısmında “……200..” ibaresinin bulunuyor olması nedeniyle bu kısmın sınırli şekilde 2009 veya 2010 olarak düzenlenebileceği 2011 olarak yazılmasının davalının iradesine uygun düşmediği şeklindeki mahkeme kabulü hatalı olup mahkemece davanın kabulü gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.” denilmiştir.

Yargıtay kararlarında işaret edildiği üzere beyaza imza atanın, boş bırakılan kısımları doldurma yetkisini kiraya verene devrettiği ve bunun da neticelerine katlanacağı kabul edilmiştir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçersizliği

Tahliye taahhütnamesinin kiralanın tesliminden önce düzenlenmesi onun geçersizliğine sebep olacağından bahsetmiştik. Kiralananın tesliminden önce yapılan ve ilgili tarih kısımlarının boş bırakıldığı taahhütnamenin iptal edilebilmesi ayrı bir iptal davası ile mümkündür.

Kiracının kiralananın teslim edilmesinden önce kendisinden tarih kısımları boş olacak şekilde imzalı tahliye taahhüdünü kiraya verene teslim ettiğini ve söz konusu taahhütnamenin sonradan tamamlandığını iddia etmesi durumunda kiracının bu itirazının yazılı olarak kanıtlaması gerekir. Kiracının getirebileceği yazılı kanıt ise iptal davası neticesinde verilen hüküm ile mümkündür. Kiracının TBK 39.maddesi gereği yazılı taahhüdü iradesinin sakatlanması neticesinde yapıldığı gerekçesiyle hükümsüzlüğünü kanıtlayabilmesi için 1 yıl içerisinde iptal davası açması gerekmektedir.

Kiralanın Tahliye Edilmemesi Halinde Kiraya Verenin Hakları

Tahliye taahhütnamesinde açıkça belirtilen tarihte kiracı, kiralananı boşaltma yükümlülüğüne riayet etmezse;

  • Kiraya veren kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesine dayanarak Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açarak yada İİK’nun 272. Maddesi uyarınca icra takibine (Örnek-14 Takip) başvurabilir.
  • Tahliye talebinde bulunma hakkı kiraya verene aittir. Kiraya verenin ölmesi durumunda dava hakkı külli halef olan mirasçılarına geçmektedir.
  • Malik ve kiraya veren farklı ise malik bu davayı açamaz. Ayrıca yeni malik önceki kiraya verenin haklarının halefi olarak eski malik (kiraya veren) zamanında verilmiş taahhüde dayanarak dava açabilir.

Öte yandan kiracının vermiş olduğu tahliye taahhüdü mirasçılarını da bağlar. Kiraya verenin birden fazla olması durumunda ise takibin birlikte yapılması veya birlikte davanın açılması elzemdir. Kiracıların birden fazla olması halinde ise taahhütnamenin tüm kiracılarca birlikte imzalanması, açılacak veya başlatılacak takibin ise tüm kiracılara karşı açılması gerekmektedir.

Tahliye taahhütnamesine dayalı olarak açılacak tahliye davası veya icra takibinde tahliye, yalnızca konut veya çatılı iş yeri kira sözleşmeleri için uygulanma alanı bulur.

Kiraya verenin taahhütnameye dayanarak başlattığı icra takibi neticesinde kiracı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmadığına itiraz ederse (imza inkar), kiraya verenin Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tahliye davası açması gerekmektedir. Bu durumda kiraya verenim İcra Mahkemelerinde itirazın kaldırılması yoluna gidebilmesi mümkün değildir. Noterde düzenlenmiş yada noterce onaylanmış tahliye taahhütnamelerinde, imza inkarında bulunulması mümkün değildir.

Tahliye Davalarında Dava Açma Süresi

Kiraya verenin hak kaybına uğramaması için, tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İİK madde 272 uyarınca tahliye talepli olarak (Örnek-14 Takip) icra takibi yada Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye talepli dava açılması gerekir. Örnek vermek gerekirse; tahliye taahhütnamesinde kiralanın bugün tarihi olan 05.04.2022 tarihinde boşaltılacağı belirtilmişse ve kiralanan kiracı tarafından tahliye edilmemişse, kiraya verenin 06.04.2022-06.05.2022 tarihleri arasında tahliye davası açması gerekmektedir.

Tahliye Davalarında Yetkili Mahkeme

Tahliye davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Ancak tahliye davası taşınmazın aynına ilişkin olmaması sebebiyle yetkinin kesin olmadığı kabul edilmektedir. Bu sebeple de tahliye davasının davalının (kiracının) yerleşim yeri veya sözleşmenin ifa edileceği yerde açılabilmesi mümkündür. Ancak dava süreci başlatılmadan önce alanında uzman bir gayrimenkul avukatından destek alınması, yaşanması olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

Noterde Düzenlenen Tahliye Taahhütnamesi

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, tahliye taahhüdünün yazılı olması bir geçerlilik şartı olup bu taahhüdün Noter huzurunda düzenlenmesi veya onaylanması şeklinde gerçekleştirilebilmesi mümkündür. İşbu tahliye taahhütnamesinin noter tarafından düzenlemesi durumunda kiracı imzanın kendisine ait olmadığı na ilişkin itirazda (imza inkarında) bulunamaz. Ancak bu durumun da bir istinası bulunmaktadır.

Kiracı HMK madde 208/4 uyarınca ayrı bir dava açarak Resmi senette yer alan imzanın kendisine ait olmadığını mahkemeden alacağı sahtelik kararı ile ispat edebilir. Bu durumda kiracının noter onaylı taahhüdü düzenleyen Noteri, ayrı açacak olduğu davada taraf olarak göstermek durumundadır.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği PDF

Sizler için hazırladığımız tahliye taahhütnamesi örneğine aşağıda bulunan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Tahliye Taahhütnamesi Dilekçesi Örneği Pdf İndir

Tahliye Taahhütnamesi

KİRACI :
(Taaahhüt Eden)

TC KİMLİK NO :

KİRAYA VEREN :
(Mal Sahibi)

TC KİMLİK NO :

TAHLİYE EDİLECEK
MECURUN ADRESİ :

TAAHHÜT TARİHİ :

TAHLİYE TARİHİ :

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. … / … / …..

Kiracı (Taahhüt Eden)
İmza

Sık Sorulan Sorular

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Çıkarılabilir Mi?

Tahliye taahhütnamesini geçerlilik şartlarına haiz ise tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde açılacak olan tahliye davası veya tahliye talepli icra takibi ile kiracı konut yada çatılı işyerinden çıkarılabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Geçerli Olur?

Tahliye taahhütnamesinin şeklen yazılı olarak kiracı tarafından veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Taahhütnamede kiralanın tesliminden sonra düzenlenmiş olması şarttır. Aksi taktirde, kiracının serbest iradesinin sakatlandığı varsayılarak işbu taahhüt geçersiz hale gelir.

Tahliye Taahhütnamesine Tarih Yazılır Mı?

Tahliye taahhütnamesinin bir diğer geçerlilik şartı boşaltma tarihine taahhütnamede yer verilmesidir. Taahhütnamede tarih kısımlarının boş bırakılması durumunda kiracı, beyaza imza atan olarak boş bırakılan kısımların kiraya veren tarafından doldurulacağını kabul etmiş sayılır.

Tahliye Taahhütnamesi Şartlı Olur Mu?

Tahliye taahhütnamesinin şarta bağlaması mümkündür. Şartın gerçekleşmesinden sonra, konut yada işyeri kiracı tarafından boşaltılmazsa, kiraya veren icra takibi veya SHM’de tahliye davası açabilir.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın