Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

 

Hukuki sorunları çözebilecek kabiliyette, güncel ve duru bilgiler gerçek anlamda önem arz etmektedir. Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı da tüm bunları bir arada sağlamaktır. Amacımız, bu hukuki sorunlara yönelik problemleri mevcut kurallar ve yargı mercii kararları doğrultusunda değerlendirmek beraberinde çözüme kavuşturmaktır. Toplumun sıkça karşılaştığı hukuki sorunlara yönelik geliştirdiğimiz çözüm; alakalı tüm yargı kararlarının kanun maddeleri çerçevesinde detaylı analizi ve duru anlatımı şeklinde tezahür etmektedir. Bu yaptığımız çalışma ise tamamen ücretsiz bir hukuki danışmanlık hizmetidir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyetlerimiz

İş Hukuku

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

İşverenlerin işçiler ile yaptıkları, bireysel veya 6356 sayılı kanun çerçevesinde ki toplu iş hukuku sözleşmelerinin incelenmesi gibi konular başta olmak üzere işçilerin özlük haklarına yönelik hukuki konularda da bilgilendirme sağlamaktayız. İş sağlığı ve güvenliği açısından işçilerin hakları, iş yerinin çalışmaya elverişli olup olmaması, iş hukuku bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Bu tür mevcut veya ortaya çıkması kuvvetle muhtemel durumların iyileştirilmesine yönelik hassasiyetle çalışmalarda bulunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Kişilerin veya kurumların, alacaklarının tahsiline yönelik gerçekleştirdiği cebri icra ile ihtiyati haciz, fiili veya kaydi haciz, icra ve iflas kanunu kapsamında itiraz ve şikayetler gibi daha birçok işlem bulunmaktadır. İcra dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemler ve icra mahkemesine ya da genel mahkemelere intikal eden işlemlerin detaylı incelemesi, ilgili kanun çerçevesinde yorumlanması gibi konuları ücretsiz hukuki danışmanlık çerçevesinde ele almaktayız. En çok tercih edilen ve kullanılan takip olan genel haciz yolu ile takip, alt başlıkları olan ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi hakkında geniş, bilgilendirici yazıları da bu başlık altında bulabileceksiniz. Güncel hukuki sorunlara tarafımızca öncelik tanındığını bir kez daha bu şekilde belirtmek isteriz.

Ceza Hukuku ve Hukuki Danışmanlık

Ceza Muhakemesi Hukuku kapsamında gerçekleştirilen ceza yargılaması, tarafların iddiasının dinlendiği, yine taraflarca gerekli savunmaların yapıldığı ve nihai olarak kararın verildiği bir yargılama sürecidir. Bu yargılama sürecinde amaçlanan ise maddi gerçekliğe ulaşılması, hak ihlallerinin önüne geçilmesidir. Sürecin başlaması ise suç şüphesine dayanmaktadır. Bizlerin ceza muhakemesi hukuku açısından amaçladığı hususta, hak ihlallerinin önüne geçilmesinde bilinçlendirici vazife üstlenmekten öte değildir. Bu amaç doğrultusunda hak ve yükümlülükleri ilgili kanun ve Yargıtay kararları çerçevesinde ele alacak, akıcı ve açık bir dille aktaracağız.

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile hukuku, medeni kanun ve ilgili mevzuatlarca düzenlenmiştir. Bu bağlamda aile hukuku bizlere; evlilik öncesi, evlilik birliğinin kurulması, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ve sonrasında mal rejimleri dahil çok geniş bir yelpaze sunmaktadır. Aile kurumunun kurulmasından son bulmasına dek her alanda karşımıza çıkan aile hukuku, daha birçok hukuki problemin de çözüm merciisi durumundadır. Bunlara örnek verecek olursak; nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet – vesayet gibi konulardır. Aile hukuku, bu hukuki sorunları detaylı bir şekilde ilgili kanun çerçevesinde ele almaktadır. Size sunduğumuz hukuki danışmanlık hizmeti çerçevesinde de bizler, ilgili hukuki sorunlara uygulanacak kuralları belirleyecek ve bir boşanma avukatı misali, bunları en duru şekilde sizlere aktaracağız.