Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu ve Dilekçesi

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

Tüketici hakem heyeti başvuru konusu, son yıllarda hayatımıza dahil olan e-ticaret kavramı ile beraber çokça merak konusu olmuştur. Tüketici hakem heyeti başvurusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiş olup tüketici işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda Tüketici hakem heyeti başvurusu ve devamında gelişen süreç, tüketicilerin korunması için önemli ve etkili bir yol olmaktadır. Yazımızda detaylı bir şekilde ele alacağımız Tüketici hakem heyeti başvurusu ile haklarınızı en efektif bir şekilde arama yoluna gidebileceksiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüketici hakem heyeti başvurusu, şahsen ya da bir vekil aracılığı ile yapılabilir. Başvuruya konu olan olayı detaylı bir şekilde ele aldığınız Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesini; PTT aracılığı ile posta yoluyla, elden ya da internet ortamından E-Devlet’e giriş yaparak Tüketici Bilgi Sistemine gönderdiğiniz takdirde başvurunuz gerçekleşmiş olacaktır. Tüketici hakem heyeti başvurusu yalnızca bu yollarla yapılmakta olup sözlü müracaat bulunmamaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi Örneği 2022

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi Örneği İndir

Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi doldurulurken belirli kriterlere dikkat etmek gerekmektedir. Bunlar şu şekildedir;

  • Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi, format itibari ile Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan form ile birebir olmalıdır. Form kullanılmadan yapılacak başvurularda ise başvuran kişinin bilgileri, uyuşmazlığın cinsi ve maddi değeri ve şikayete konu kişi ya da kurumun bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır. Uyuşmazlık konusu maddi tutarın döviz cinsinden olduğu hallerde ise tutar, güncel döviz kuru esas alınarak TL’ye çevrilmelidir.
  • Uyuşmazlık konusu olay detayları ile aktarılmalı, konuya dair hiçbir soru işareti bulunmamalıdır,
  • Delil niteliği taşıyan varsa bilgi ve belgeler dilekçenin ek kısmında Tüketici Hakem Heyetine sunulmalıdır,


Bu kriterlere dikkat edilerek hazırlanan Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi, PTT aracılığı ile posta yolu ile, elden teslim ile ya da elektronik ortamdan Tüketici Hakem Heyetlerine gönderilmelidir. Elektronik ortamdan yapılacak başvurular ise yalnızca Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığı ile yapılmalıdır. TÜBİS’e E-Devlet üzerinden giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Hukuki bağlamda haklarınızın eksiksiz olarak tarafınıza verilmesi ve mağduriyetinizin giderilmesi için alanında uzman bir avukattan hukuki danışmanlık hizmeti almanız gerekmektedir. Aksi halde hak kayıpları yaşamanız muhtemeldir.

Görevli Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi üzerinde hitap edilen heyet, başvuruda bulunan kişinin yerleşim yeri ya da uyuşmazlığın gerçekleştiği yer tüketici hakem heyetidir. Yetkisiz hakem heyetine yapılacak başvurular usuli olarak reddedilecektir. Bu durum maddi açından bir zarara neden olmasa da zaman kaybına yol açabilecektir.

Tüketici Hakem Heyetleri Bulunmayan Yerlerde Nereye Başvuru Yapılır?

Tüketici hakem heyetlerinin bağlı bulunduğu kuruluşlar; İllerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde ise Kaymakamlıklardır. Her ilde Tüketici hakem heyeti bulunmakla beraber her ilçede bulunması zorunlu değildir. Bu gibi durumlarda illerde bulunan Tüketici hakem heyetlerinin yetki sınırları genişletilmiş ve bulunmayan ilçeleri de kapsamıştır.

Bulunduğunuz ilçede Tüketici hakem heyeti bulunmuyorsa ilçe kaymakamlığınıza, il Tüketici hakem heyetine gönderilmek üzere başvuru yapabilirsiniz. Başvuruyu alan görevli memur, başvurunuzu Tüketici Bilgi Sistemi’ne (TÜBİS) kaydederek gerçekleştirecektir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Sonucu Sorgulama

Eksiksiz bir şekilde başvuruyu gerçekleştirdikten sonra, başvurunuz Tüketici Bilgi Sistemi’ne (TÜBİS) yüklenecek ve heyet tarafından incelemeye alınacaktır. Bu aşamadan sonra verilecek kararı yine TÜBİS üzerinden takip edebilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru için Gerekli Parasal Sınırlar

Tüketici hakem heyeti başvuruları, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara bağlı olarak İl Tüketici hakem Heyetlerine ve İlçe Tüketici hakem Heyetlerine yapılacak başvurular olarak ayrıma tabii tutulmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırlarını belirleyen parasal sınırlar ise şu şekildedir;

  • 10.280 TL ve daha az tutardaki uyuşmazlıklar için İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • 10.280 TL – 15.430 TL tutarlarındaki uyuşmazlıklar için İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Başvurucunun yaşadığı il Büyükşehir statüsünde değilse ve uyuşmazlık konusu tutar 15.430 TL ve daha az ise İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Başvurucunun yaşadığı ilçe, Büyükşehir statüsünde olan bir ilde değil ise ve uyuşmazlık konusu tutar 10.280 TL – 15.430 TL ise İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

2022 Tüketici hakem heyeti başvuru için uyuşmazlığa konu tutar en fazla 15.430 TL olmalıdır. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici hakem heyetlerine başvurulamaz. Tutarı 15.430 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 73/A maddesi uyarınca;

  • Dava şartı olan arabuluculuk kurumuna başvuru gerçekleştirilmeli,
  • Arabuluculuk müessesesinden bir sonuç elde edilemediği takdirde Tüketici Mahkemelerine başvurulmalıdır. Tüketici Mahkemesi, her ilçede bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda başvurucu, yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatı ile başvurmalıdır.

Tüketici Hakem Heyetleri Uyuşmazlığı Ne Şekilde İnceler?

Tüketici hakem heyeti başvuruları, genel olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karara çıkmaktadır. Ancak bazı hallerde taraflar ve dosya bilirkişisi fiziki olarak dinlenebilmektedir.
Tüketici Hakem Heyetleri, incelemesi devam eden bir dosya için gerekli gördüğü tüm bilgi ve belgeleri taraflardan ya da kurumlardan isteyebilir. Özünde mahkeme niteliği taşıdığından, uyuşmazlığın çözüme kavuşması için tarafların ve kuruluşların istenilen bilgi ve belgeleri 30 gün içerisinde sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu süre kesin bir süre olmamakla beraber, tarafların talep etmesi ve heyet başkanının inisiyatifi doğrultusunda uzayabilmektedir. Eğer hiçbir surette bilgi ve belge sunulmamış ise verilecek karar, dosyada bulunan mevcut belgeler üzerinden gerçekleşecektir.

Bilirkişi bağlamında ise Tüketici Hakem Heyetleri, gerekli görüldüğü takdirde somut olayın özüne uygun bir bilirkişi tayin edebilecektir. Bilirkişi tayini, tarafların talebi ile gerçekleşeceği gibi Tüketici Hakem Heyeti başkanının re’sen görevlendirmesi ile de olabilmektedir. Dosya içerisine bilirkişi teslim tutanağı kazandırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bilirkişi raporu hazırlanmalıdır. Bilirkişi, zorunlu hallerde 1 defaya mahsus olmak üzere ek 15 iş günü kadar süre talep edebilir.

Tüketici Hakem Heyetleri Ne Zaman Karar Verir?

Tüketici hakem heyeti başvuruları sonrasında bir dizi inceleme süreci başlamaktadır. Bu süreç içerisinde gerek görüldüğü takdirde taraflar dinlenecek ya da dosya inceleme yapılması için bilirkişiye verilecektir. Tüm bu süreç Tüketici Hakem Heyetlerinin kararını açıklama süresinde etki göstermektedir. Ortalama olarak kararın açıklanma süresi 6 ay olmakla beraber bazı hallerde bu süre 1 yılı bulmaktadır.

Tüketici Hakem Heyeti incelemesi içerisinde taraflardan birisinin sunacağı öncelik dilekçesiyle ve heyet başkanının inisiyatifi doğrultusunda uyuşmazlık öncelikli gündeme alınabilecektir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarının İcrası

Tüketici Hakem Heyetleri, niteliği ve sonuçları itibari ile mahkeme ve verilen karar ilam özelliği taşımaktadır. Bu sebeple verilen kararlar, tarafları ve eğer etkiliyorsa 3. Kişileri bağlayıcı niteliktedir. Ancak her durumda heyet kararları tam anlamıyla yerine getirilmeyebilir. Bu gibi durumlarda İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamlı icra takibi başlatılarak heyet tarafından verilen kararın uygulanması sağlanacaktır.

Tüketici Hakem Heyetlerinin Kararlarına İtiraz Nasıl Edilir?

Tüketici hakem heyetlerinin kararlarına karşı itiraz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca mümkündür. Başvuruculardan herhangi birisi heyet tarafından verilen kararların yerinde olmadığını düşünüyorsa, kararın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yerleşim yerinde bulunan Tüketici Mahkemesine başvurmalıdır. Örneğin tüketicinin mağdur olmasına neden olan satıcı, ödeme emrine itiraz edebileceği gibi tüketici, zararını karşılar mahiyette bir karar verilmediğinden bahisle itirazda bulunabilir. Başvurucunun yaşadığı yerde Tüketici Mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatı ile başvurmalıdır.

Tüketici Mahkemesine yapılacak itiraz için başvurucu, 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında mevcut olan harçlardan muaf tutulmuştur. Ancak başvurulan mercii bir hukuk mahkemesi olduğundan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde başvururken, o yargı yılı içerisinde belirlenen tutar üzerinden gider avansı yatırması gerekmektedir. 2022 yılı için ortalama ödenecek tutar 100 TL civarındadır.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Verilmeden Tarafların Uzlaşması

Taraflar arasında mevcut olan uyuşmazlığın Tüketici Hakem Heyeti tarafından çözüme kavuşturulması beklenmeden tarafların anlaşması halinde, bu durumun ispatına haiz bilgi ve belgelerin heyete en kısa süre içerisinde sunulması gerekmektedir. İletildikten sonra heyet tarafından karar açıklanacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Şartları Nelerdir?

Tüketici Hakem Heyetine başvuruda, uyuşmazlığın tam ve eksiksiz belirtildiği dilekçe ile uyuşmazlığı ispatlar nitelikte bilgi ve belgelerin Tüketici Hakem Heyetine sunulması gerekmektedir. Bu sayede başvuru gerçekleşmiş olacaktır.

Tüketici Mahkemesine Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Tüketici Mahkemesine başvuru ücreti bulunmamaktadır. Başvuru yapacak kişinin, dilekçesi ile beraber müracaat etmesi yeterlidir. Yalnızca 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde başvururken, o yargı yılı içerisinde belirlenen tutar üzerinden gider avansı yatırması gerekmektedir.

Tüketici Hakem Heyetine Kaç TL’ye Kadar Başvurulabilir?

Tüketici Hakem Heyetine başvurulacak uyuşmazlıklarda üst tutar limiti 15.430 TL’dir. Bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Tüketici Mahkemesi Bilirkişi Ücretini Kim Öder?

Uyuşmazlıkların çözümünde, uzman bilirkişinin görüşlerinden yararlanılabilmektedir. Heyet tarafından verilen karar tüketicinin aleyhinde olduğu takdirde bilirkişi ücreti ve tebligat masrafları bakanlık tarafından karşılanacaktır.

İlginizi çekebilecek diğer makalelerimiz.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

Yorum Yazın