Kıdem Tazminatının Şartları

Kıdem tazminatının şartları

KIDEM TAZMİNATININ ŞARTLARI

Kıdem tazminatı kanun tarafından tanınmış bir hak olup, iş akdinin sona ermesi halinde işveren tarafından işçiye ödenen paradır. Kıdem tazminatının şartları bulunmaktadır. Bu hakkın elde edebilmesi için işçinin belirli bir süre o işte çalışmış olması ve kanunda belirtilen bir takım koşulları sağlaması gerekmektedir. Kıdem tazminatına ilişkin emredici hükümler  4857 sayılı İş Kanununun aksine 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatının Şartları

Kıdem tazminatını elde edebilmek için işçinin bazı koşulları yerine getirmiş olması veya sahip olması gerekmektedir. Bu şartlardan ilki, işçinin iş kanuna tabi olan işçilerden olması gerekmektedir. İkincisi işçinin belirli bir kıdeme sahip olması gerekmektedir. Sonuncusu ise tazminatı elde edecek işçinin sözleşmesinin kanunda belirlenen hallerden biriyle sona ermiş olması gerekmektedir.

  • İşçinin İş Kanununa Tabi Olması

1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinin ilk fıkrasında “bu kanuna tabi işçiler” denilmek suretiyle emredici hüküm açıkça belirtilmiştir.

  • İşçinin Belirli Bir Kıdeme Sahip Olması

1475 sayılı İş Kanunun Madde 14’te“Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” Denilmiştir.

Kıdem tazminatı hesabında fiilen çalışılmış sayılan süreler İş Kanunu Madde 55’te düzenlenmiştir. İş Kanunu Madde 55’te belirtilen sürelere burada değinilmeyecektir. Askıda sayılan süreler kıdem hesabında dikkate alınmayacak yalnız fiilen çalışılmış sürelere göre hesaplanacaktır. Fiilen çalışılmış sayılan sürelerin toplamının bir yıla ulaşması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanmış olacaktır.

Kıdemle ilgili bir diğer şart ise, işçinin en az 1 yıl çalışma koşulunu aynı işverene ait işyerinde tamamlaması gerekmektedir. İşverenin farklı iş yerlerinde çalışmış olması kıdem tazminatı elde etmesi için engel değildir. Yeter ki aynı işveren altında ve en az 1 yıl çalışmış olsun.

  • Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Haller ile Sona Ermesi

Her sona eren iş sözleşmesi neticesinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. İş akdinin sadece 1475 sayılı İş Kanunun 14. Maddesinde belirtilen hallerden biriyle sona ermesi kıdem tazminatı hakkını işçiye verir.

İş Kanunun Madde 14’te Sayılan Haller;

İş Kanunun 24. Ve 25/ II. Maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak sözleşmenin feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, İş Kanunu madde 26’da belirtilen hak düşürücü sürelere riayet edilerek sözleşmenin feshedilmesidir.

Yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları: İşçinin yaşlılık aylığı elde edebilmesi için kanunda belirtilen şartları yerine getirdiğini kanıtlayan belgeleri bağlı olduğu sandıktan elde ederek işverene sunması gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla sözleşmenin feshi halinde: Belirtilen hallerin varlığı halinde işçinin sözleşmeyi feshedip, bağlı bulunduğu kurumdan alacağı söz konusu hak edişini belgeleyen içeriği işverene sunması halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

İşçinin Ölümü: İşçini hangi sebeple öldüğü fark etmeksizin kıdem tazminatı işçinin mirasçılarına ödeneceği kanunda düzenlenmiştir. Söz konusu kanunda “İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.” Denilmiştir.

Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle: İşçinin bedelli, kısa veya uzun dönem fark etmeksizin vatani görev için iş sözleşmesinin feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kadının Evlenmesi: Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır.

Diğer Haller: Bahsetmemiz gereken bir diğer hal ise Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. TTK Madde 178’e göre tam veya kısmi bölünmenin varlığı halinde işçi bu duruma itiraz ederse, sözleşmesinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı elde edebilecektir.

“Kıdem Tazminatının Hesaplanması” adlı yazıma ulaşmak içim tıklayınız.

Bunları da Beğenebilirsiniz

Henüz Yorum Yok

    Yorum Yazın